Dispute Resolution

Ubebygget grund kunne sælges momsfrit efter sammenlægning med grund med gamle funktionsdygtige bygninger

Skatterådet tillader, at en ubebygget grund kunne sælges uden tillæg af moms, da den blev sammenlagt med bebygget grund inden overdragelsen, og sammenlægningen var forretningsmæssigt begrundet.

Sondringen mellem levering af en grund med en bygning (der er momsfri, medmindre bygningen er nyopført) og levering af en byggegrund (der er momspligtig) har i en årrække givet anledning til tvister med skattemyndighederne. Efter en dom fra EU-Domstolen fra 2019 ændrede Skattestyrelsen praksis, således at overdragelse af en grund med en ”gammel” bygning kunne være momsfri, selvom køberen af ejendommen havde til hensigt at nedrive bygningerne efter overdragelsen. Momsfriheden forudsætter dog efter styrelsens ændrede praksis, at bygningen op til leveringstidspunktet er fuldt funktionsdygtig og reelt kan anvendes som bygning.

Sondringen giver dog stadig anledning til tvivlsspørgsmål i praksis. En jævnligt forekommende problemstilling er, at en overdragelse af fast ejendom omfatter flere grunde, hvoraf nogle er bebyggede, mens andre ikke er. I sådanne situationer opstår spørgsmålet, om overdragelse af en ubebygget grund kan gøres momsfri, hvis den ubebyggede grund inden overdragelsen sammenlægges med en grund med en ”gammel” bygning?

Skatterådet har i en nyere afgørelse (SKM2022.349SR) godkendt, at en ubebygget grund kunne sælges momsfri efter matrikulær sammenlægning med en grund med ”gamle” funktionsdygtige bygninger. I sagen havde køber og sælger indgået en betinget købsaftale vedrørende to selvstændige matrikler (Y1 og Y2). Matrikel Y1 var bebygget med bygninger, der hidtil havde været anvendt til beboelse og forretning. Bygningerne var fuldt funktionsdygtige. Matrikel Y2 var ubebygget. Køber og sælger havde aftalt, at de to matrikler inden overdragelsen skulle sammenlægges til en ny samlet ejendom. Planen var, at køber efter overdragelsen skulle nedrive de eksisterende bygninger og opføre et nyt erhvervsbyggeri til brug for udlejning og/eller videresalg. Baggrunden for ønsket om at sammenlægge de to matrikler til én samlet matrikel var at forberede ejendommene til den bebyggelse, køber skulle opføre, idet bebyggelsen gik ind over begge de oprindelige matrikler, og da det var en forudsætning for at få ibrugtagningstilladelse for byggeriet, at der var tale om én samlet fast ejendom. Skattestyrelsen indstillede til Skatterådet, at det var styrelsens opfattelse, at den nye samlede ejendom kunne sælges momsfrit, da sammenlægningen af de to oprindelige matrikler ansås for forretningsmæssigt begrundet. Styrelsen henviste til, at sammenlægningen under de konkrete omstændigheder var en nødvendig forudsætning for købers anvendelse af ejendommen. Styrelsen fandt derfor, at hovedformålet med at gennemføre transaktionerne på den valgte måde dermed ikke udgjorde opnåelse af en afgiftsfordel og derfor ikke var misbrug af momsreglerne. Skatterådet tiltrådte styrelsens indstilling.

Afgørelsen viser, at det efter omstændighederne vil være muligt inden overdragelsen at etablere en ny samlet ejendom, der vil kunne sælges momsfrit, forudsat der er en forretningsmæssig begrundelse for ønsket om den matrikulære sammenlægning.

Afgørelsen kan læses her,

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har modtaget en afgørelse om skat, moms og afgifter, som du ikke er tilfreds med, eller hvis du i øvrigt har behov for hjælp til en sag med skattemyndighederne.