Corporate & Commercial

Tilsidesættelse af interne politikker vil få større betydning

Et nyt udkast til lovforslag vil tillægge interne politikker i finansielle virksomheder større vægt i ansvarsvurderingen.

Gældende ret vedrørende interne politikker og ledelsesansvar

Efter den nuværende lov om finansielle virksomheder skal bestyrelsen udarbejde interne retningslinjer til direktionen og ledelsen. Dette kan være kreditpolitik, risikopolitik eller andre politikker. Traditionelt set er der kun lagt ringe vægt på denne form for interne politikker ved ansvarsvurderingen, fordi en intern forretningsorden ikke kan sidestilles med en lovbestemmelse. I Capinordic Bank-dommen (UfR 2019.1907) fandt Højesteret tillige, at en tilsidesættelse af interne politikker ikke i sig selv kan anses for at være ansvarspådragende.

Ændring ønsket

Som følge af Ansvarsudvalgets betænkning har regeringen i et udkast foreslået, at ledelsesmedlemmers tilsidesættelse af interne politikker skal tillægges større betydning.  

Begrundelsen herfor er navnlig, at de hensyn, som ligger til grund for regulering af finansielle virksomheder i almindelighed, er de samme hensyn, som ligger til grund for kravene til interne politikker i finansielle virksomheder, hvorfor regeringen finder at tilsidesættelse af interne politikker bør tillægges større vægt ved ansvarsbedømmelsen.

Med andre ord skal ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder ikke kunne forsvare sig ved at gøre gældende, at de ikke har handlet ansvarspådragende ved at tilsidesætte deres interne politikker. For hensynet bag kravet om interne politkker er netop at undgå, at ledelsen i finansielle virksomheder tager uforsvarligt risikofyldte beslutninger, som kan medføre tab for virksomheden. Dette forhold forsøger regeringen at tydeliggøre i udkastet til lovforslaget.

Det er navnlig nogle af de mest kritiske interne regler vedrørende kreditpolitik og risikopolitik, som regeringen ønsker tillagt vægt ved ansvarsvurderingen, da det er disse risici, som kan øge risikoen for tab.

Ikke vedtaget – endnu

Udkastet er ikke fremsat endnu, men forventes fremsat i Folketinget i februar måned. Lovforslaget bygger på en bred politisk aftale hen over midten fra juni 2022 og forventes at opnå flertal også i det nuværende Folketing.

Udkast til lovforslaget kan findes her.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller til ledelsesansvar generelt, skal I være meget velkomne til at kontakte os.