Dispute Resolution

Suspension af forældelsesfristen

– Hvad er egentlige forhandlinger?

For at der kan være tale om suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, skal der være tale om ”egentlige forhandlinger”. Højesteret bidrager til fortolkningen heraf i kendelse afsagt 7. november 2019 i sag BS-4222/2019. I kendelsen fastslog Højesteret, at der var indledt forhandlinger, idet der var udvist en sådan grad af imødekommenhed over for kravet, at der var rimelig udsigt til, at parterne ville kunne nå en forligsmæssig løsning uden anlæg af en retssag.

Suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5

Det følger af forældelseslovens § 21, stk. 5, at forældelsesfristen suspenderes, hvis der inden dens udløb er indledt forhandlinger om fordringen. Forarbejderne til bestemmelsen supplerer ved at anføre, at der skal være tale om ”egentlige forhandlinger”. Retspraksis giver generelt et indtryk af, at der ikke skal meget til for, at der er tale om forhandlinger. Det er således anset for tilstrækkeligt, at der igennem korrespondancen mellem parterne er skabt en forventning om, at der fremtidigt vil tages stilling til kravet.

Højesterets kendelse af 7. november 2019

I denne sag mellem forsikringstager og forsikringsselskab korresponderede parterne om kravet, men forsikringsselskabet afviste konsekvent, at der var tale om en skade, der dækkedes af forsikringen. Selskabet tilbød dog af flere omgange at udbetale et beløb uden præjudice og per kulance.

Højesteret fandt, at forsikringsselskabets udtalelser og tilbud udviste forhandlingsvilje og en sådan grad af imødekommenhed over for det fremsatte krav, at der for forsikringstageren var rimelig udsigt til, at parterne kunne nå en forligsmæssig løsning uden anlæg af retssag.

Det står efter Højesterets kendelse klart, at hvis et krav nærmer sig forældelsesfristen, skal man være påpasselig med at korrespondere om kravets berettigelse eller komme med løsningsforslag – herunder hvis de fremsættes uden præjudice og per kulance.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller til forældelse generelt, skal I være meget velkomne til at kontakte os.