Corporate & Commercial

Prospektpligt – og fritagelser for prospektpligt

Udgangspunktet: Prospektpligt ved udbud til en værdi på min. 8 mio. euro.

Når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og den samlede værdi af udbuddet er min. 8 mio. euro, skal der som udgangspunkt udarbejdes og offentliggøres et prospekt, hvilket er et omfattende og ressourcetungt arbejde.

Det er derfor en overvejelse om udbud til offentligheden / optagelse til handel på et reguleret marked kan tilrettelægges uden at udarbejdelse af prospekt er nødvendigt.

Prospektforordningens fritagelser

Der er i prospektforordningens artikel 1, stk. 4 og 5, en række fritagelser fra prospektpligten.

Det gælder bl.a. for udbud af værdipapirer, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, udbud der er rettet til færre end 150 fysiske eller juridiske personer, udbud af værdipapirer, hvis enkeltvise pålydende er minimum 100.000 euro og udbud, der retter sig til investorer, som erhverver værdipapirer for minimum 100.000 euro hver.

Kombination af fritagelser

Prospektforordningens fritagelser kan i et vist omfang kombineres med hinanden, hvilket udvider det prospektfri spillerum.

Eksempelvis kan et udbud rettes mod (i) 149 fysiske og juridiske personer (som hver erhverver værdipapirer for mindre end 100.000 euro) og samtidig (ii) rettes mod et (i princippet ubegrænset) antal investorer, forudsat at alle disse erhverver værdipapirer for minimum 100.000 euro hver.

Der er i medfør af prospektforordningen ikke noget til hinder for at lave et sådant kombineret udbud. Tværtimod fremgår det udtrykkeligt af forordningens artikel 1, stk. 6, at de fritagelser til forpligtelsen til at offentliggøre prospekt, der er fastsat i forordningens artikel 1, stk. 4 og 5, som udgangspunkt kan kombineres med hinanden.

Praktisk erfaring

KLAR har for nylig bistået med en omvendt overtagelse, hvor et mindre selskab, som er noteret på First North, er blevet overtaget af et større ikke-noteret selskab.

Der blev som led i overtagelsen udstedt en betydelig mængde nye aktier i det noterede selskab, som medførte, at tærskelværdien på 8 mio. euro blev overskredet. Som udgangspunkt var der derfor prospektpligt. Men det lykkedes at tilrettelægge overdragelsen under anvendelse af en kombination af forskellige af prospektfritagelserne, hvilket simplificerede processen betydeligt.

Dette skal dog ses i lyset af reglerne om ”change of identity”, som gælder for noterede selskaber. Hvis et allerede noteret selskab i så væsentlig grad ændrer identitet (bl.a. som følge af en omvendt overtagelse), at selskabet må anses for en ny enhed, skal der udarbejdes en ny virksomhedsbeskrivelse (”Company Description”) til Nasdaq under iagttagelse af reglerne herom i Nasdaqs rulebook.

KLARs rådgivning

KLAR rådgiver om forskellige aspekter af børsretten. KLAR bistår gerne i en drøftelse af den mest hensigtsmæssige mulighed, hvis I går i overvejelser om at udbyde værdipapirer eller i øvrigt overvejer strukturmæssige ændringer i jeres selskab.