Lisbet Vedel Thomsen
Advokat (H) | Partner
M
28 70 23 19

ERFARING

2022- Advokat og partner, KLAR Advokater
2021 Selvstændig advokat, Vedel Advokatfirma
2017-2021 Advokat, Horten
2013-2016 Chefkonsulent, Forsyningsselskabet
2011 Konstitueret dommer, Retten på Frederiksberg
2009 Konstitueret landsdommer, Østre Landsret
2004-2013 Advokat- samt fuldmægtig, Kammeradvokaten

Lisbet Vedel Thomsen har i mere end 20 år beskæftiget sig med offentlig ret og proces. Hun har over en årrække rådgivet og ført retssager om en bred vifte af problemstillinger inden for det offentligretlige område, herunder sager om komplekse og principielle spørgsmål for både statslige myndigheder og kommuner.

Lisbet rådgiver om alle aspekter af den offentlige ret, herunder om de forvaltningsretlige regler, erstatningskrav mod offentlige myndigheder, aftaleforhold mellem det offentlige og private leverandører eller private og selvejende institutioner, rammerne for kommunernes virksomhed, tvister mellem kommuner (mellemkommunal refusion) og særlovgivningen på bl.a. det sociale område og almenboligområdet. Herudover har Lisbet både som advokat og som konsulent i Forsyningstilsynet løbende beskæftiget sig med klagesager ved forskellige anke- og klagenævn.   

Lisbet har stor proceserfaring og fører sager for både byret, landsret og Højesteret. Udover at have opnået sin erfaring ved at have ført en lang række retssager har Lisbet været konstitueret dommer i både landsretten og i byretten.

Lisbet rådgiver endvidere om de persondataretlige regler, navnlig i forhold offentlige forvaltning, hvilket blandt andet omfatter spørgsmål hjemmelsgrundlag for behandling af personoplysninger og om udveksling af oplysninger.

Artikler