Dispute Resolution

Omkostningsgodtgørelse i skattesager – kan man få det?

Denne artikel er en opfølgning på artiklen af 15. december 2021: ”Højesteret giver borger medhold i principiel skattesag”, og på artiklen af 31. januar 2022: ”Hvornår kan en sag henvises til landsretten i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1?”.

I visse skatteretlige klagesager kan fysiske og juridiske personer blive økonomisk godtgjort for udgifterne til sagkyndig bistand m.v., herunder advokatbistand. Men hvordan og hvorledes? I denne artikel vil vi forsøge at give en meget hurtig gennemgang af de bagvedliggende hensyn og reglerne om omkostningsgodtgørelse i skattesager.

Formålet med Skatteforvaltningslovens kapitel 19

Reglerne om omkostningsgodtgørelse i skattesager er i vid udstrækning båret af hensyn til vores alles retssikkerhed. SKAT har på deres side ubegrænsede ressourcer, mens borgerens ressourcer nu engang er begrænset i større eller mindre omfang. Formålet med reglerne er således at sikre, at borgere og virksomheder kan indbringe sager for de administrative klageinstanser og domstolene, uden at skulle frygte at stå tilbage med en regning til fx advokatbistand, der i skattesager må betegnes som nødvendiggjort af, at Danmark har et af verdens mest komplekse skattesystem.

Hvor meget?

Reglerne omfatter fysiske og juridiske personer, herunder dødsboer, der klager, der er part i en klagesag, eller der af en myndighed er inddraget i en klagesag.

Et eksempel på et sagsforløb kan være, at SKAT træffer afgørelse om en borgers skatteansættelse. Borgeren mener, at denne er forkert. Borgeren klager derfor til Skatteankestyrelsen.

  1. Borgeren får i mindre omfang eller slet ikke medhold. Normalt vil borgeren stadig få dækket 50% af udgifterne.
  2. Borgeren får fuldt eller overvejende medhold. Som udgangspunkt vil personen få dækket 100% af udgifterne.  

Det er dog alene udgifterne, som klageren (borgeren) afholder ved den højere instans, dvs. klageinstansen eller domstolene, der kan godtgøres.

Hvis det er Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet, der har klaget over afgørelsen, vil borgeren altid blive 100% godtgjort uanset udfaldet af klagesagen. Medholdsgraden er således uden betydning. Dette henset til, at det ville være retssikkerhedsmæssigt særdeles betænkeligt, hvis det skulle komme borgeren til last, at skattemyndigheden i første omgang havde truffet en afgørelse, som klageinstansen herefter omgør, og som efterfølgende – på skattemyndighedernes initiativ – igen bliver ændret af f.eks. domstolene. Borgeren ville herefter stå tilbage med regningen for et sagsforløb, som borgeren ingen skyld havde i.

Hvis personen under en retssag meddeles fri proces, vil denne i øvrigt træde i stedet for evt. omkostningsgodtgørelse. Fri proces forekommer dog meget sjældent i skattesager.

Hvordan og hvorledes?

Der ydes bl.a. godtgørelse i sager, i) hvor et skatteankenævn eller Landsskatteretten kan træffe afgørelse, ii) hvor skatteankeforvaltningen kan træffe afgørelse efter nærmere givne regler, iii) som Skatteministeriet har indbragt for Landsskatteretten, og iv) domstolsprøvelse af sager, som i øvrigt er godtgørelsesberettigede.

Påløbne omkostninger efter afgørelse i klage- eller retssagen godtgøres alene, når udgifterne direkte knytter sig til udfaldet af den trufne afgørelse, og som er nødvendige for at gennemføre afgørelsen.

Det er desuden en betingelse for omkostningsgodtgørelse, at borgeren hæfter for udgifterne til den sagkyndige bistand. Med andre ord skal borgeren have betalt for udgifterne til bistanden, eller skal være forpligtet til at betale for udgifterne. Hvis borgerens aftale med den sagkyndige er, at borgeren aldrig vil kunne komme til at betale, og betaling af fx advokatens regning alene hviler på en evt. omkostningsgodtgørelse, vil borgeren ikke reelt hæfte, og dermed kan borgeren ikke opnå omkostningsgodtgørelse. Der skal være tale om en reel forpligtelse for borgeren til at betale for at opnå omkostningsgodtgørelse.

Har du brug for bistand til en skattesag?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har modtaget en afgørelse om skat, moms og afgifter, som du ikke er tilfreds med, eller hvis du i øvrigt har behov for hjælp til en sag med skattemyndighederne.