Corporate & Commercial

Omdannelse af iværksætterselskaber til anpartsselskaber

– Senest den 15. oktober 2021 skal de sidste iværksætterselskaber have truffet beslutning om omregistrering til anpartsselskaber.

I dette nyhedsbrev beskriver vi, hvordan I som ejere af et iværksætterselskab skal forholde jer til den nært forestående frist for omdannelse til anpartsselskab.  

Udfasningen

Iværksætterselskaberne blev oprindeligt introduceret tilbage i 2014, idet Folketinget ønskede at sænke adgangsbarrieren for at drive virksomheder, hvilket skulle realiseres ved at stille lave krav til startkapital samt begrænse hæftelse for virksomhedsgæld for selskabsejerne.

Iværksætterselskaberne medførte dog et vidt omfang af svig, hvilket blandt andet medførte skatte- og afgiftsrestancer til offentlige myndigheder. Staten stod tilbage med det økonomiske ansvar når iværksætterselskaberne gik konkurs eller blev tvangsopløst, hvilket skete oftere end ved nogen anden virksomhedsform. På baggrund deraf besluttede Folketinget i foråret 2019, at selskabsformen skulle udfases. På grund af covid-19 er udfasningen gentagne gange blevet udskudt.

Deadline

Fristen for omregistrering er fastsat til den 15. oktober 2021, og fristen forventes ikke udskudt på ny. I skal være opmærksomme på, at det kun er selve beslutningen om at lade selskabet omregistrere, der skal være truffet inden fristen. I kan derfor godt sende anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen efter denne frist, men I skal sende anmeldelsen afsted inden for den almindelige anmeldelsesfrist på 14 dage. Udover omregistrering kan I vælge at opløse iværksætterselskabet.

Hvis I ikke træffer beslutning om omregistrering eller opløsning af iværksætterselskabet inden fristens udløb, vil Erhvervsstyrelsen kontakte jer og fastsætte en ny frist for enten omregistrering eller opløsning. Træffer I derefter stadig ikke beslutning om omregistrering eller opløsning, vil iværksætterselskabet blive tvangsopløst ved skifteretten. Ved en tvangsopløsning ved skifteretten er det uden betydning, hvorvidt undladelsen af at træffe beslutning inden for den fornyede frist skyldes undskyldelige forhold.

Omregistreringen

Ved omregistrering skal selskabskapitalen i iværksætterselskabet forhøjes til mindst 40.000 kr. Forhøjelsen kan ske i henhold til de almindelige regler om kapitalforhøjelser i selskabsloven, dvs. f.eks. kontant ved indbetaling af restkapitalen, dvs. differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til et anpartsselskab, hvilket er 40.000 kr. Derudover har I mulighed for at forhøje selskabskapitalen ved at overføre et realiseret overskud (pr. seneste balancedato eller endda opsparet overskud i indeværende regnskabsår) eller via et apportindskud (indskud af aktiver).

Ved omregistrering skal der afholdes en generalforsamling til ændring af vedtægterne, så de opfylder kravene til anpartsselskaber. Blandt andet skal selskabets navn skal ændres fra ’iværksætterselskab’ eller ’IVS’ til ’anpartsselskab’ eller ’ApS’. Vedtægtsændringerne skal vedtages på en generalforsamling.

Afslutningsvist skal omregistreringen registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis I har brug for rådgivning i forbindelse med en omregistrering eller øvrige selskabsretlige forhold, er I meget velkommen til at kontakte os.