Nyheder fra KLAR Advokater

Skat ved tilflytning til Danmark – det skal jo ikke være for let

Hvis en udlænding flytter til Danmark, men samtidig bevarer sin nuværende bopæl eller anden tilknytning til udlandet, skal der tages stilling til, om Danmark eller …

Læs mere ...

Nye toner vedrørende ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser?

I praksis sker det ofte, at skattemyndighederne laver forhøjelser mange år tilbage i tiden med henvisning til, at borgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. …

Læs mere ...

Højesteret godkender skattemyndighedernes bruttoprincip ved beskatning af aktionærlån

Højesteret har i en ny dom godkendt bruttoprincippet ved beskatning af aktionærlån. Dommen betyder bl.a., at der ikke ved opgørelse af de skattepligtige hævninger skal …

Læs mere ...

Ubebygget grund kunne sælges momsfrit efter sammenlægning med grund med gamle funktionsdygtige bygninger

Skatterådet tillader, at en ubebygget grund kunne sælges uden tillæg af moms, da den blev sammenlagt med bebygget grund inden overdragelsen, og sammenlægningen var forretningsmæssigt …

Læs mere ...

EU-domstolen fastslår, at skattemyndighedernes indsamling af oplysninger er underlagt kravene i GDPR-forordningen

I Danmark har skattemyndighederne hjemmel til at indhente oplysninger fra tredjemand (f.eks. banker, realkreditinstitutter og andre virksomheder) om de skattepligtige til brug for skattekontrol. I …

Læs mere ...

Landsskatteretten lemper krav for momsfri overdragelse af grunde med bygninger

Det har hidtil været et krav for at kunne overdrage en grund med en bygning momsfrit, at bygningen er fuldt funktionsdygtig og reelt kan anvendes …

Læs mere ...

Lang sagsbehandlingstid hos myndigheder – kan det føre til erstatningsansvar?   

Det sker jævnligt, at virksomheder eller borgere rejser erstatningskrav over for myndigheder med den begrundelse, at en lang sagsbehandlingstid har medført et tab, og at …

Læs mere ...

Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse – er praksis lempet?

Det ses ofte i praksis, at skattemyndighederne laver forhøjelser mange år tilbage i tiden med henvisning til, at borgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. …

Læs mere ...

Omkostningsgodtgørelse i skattesager – kan man få det?

Denne artikel er en opfølgning på artiklen af 15. december 2021: ”Højesteret giver borger medhold i principiel skattesag”, og på artiklen af 31. januar 2022: …

Læs mere ...

Andelsboligforeninger og andelshavere skal ikke beskattes af fiktiv indkomst

Skattestyrelsen har i nogle afgørelser ønsket at beskatte andelshavere med brugsret til en andelsbolig af den hypotetisk lejebesparelse, der måtte være ved at bo i …

Læs mere ...

Hvornår kan en sag henvises til landsretten i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1?

Denne artikel er en opfølgning på artiklen af 15. december 2021; ”Højesteret giver borger medhold i principiel skattesag”. Højesteretssagen blev af byretten henvist til landsretten …

Læs mere ...

Lisbet Vedel Thomsen indtræder som partner i KLAR Advokater

Advokat Lisbet Vedel Thomsen tiltræder pr. 1. februar 2022 som partner hos KLAR, hvor hun vil styrke KLARs profil inden for offentlig ret, retssager og …

Læs mere ...

Kaspar Bastian indtræder som partner i KLAR Advokater

Det er med stor fornøjelse, at vi kan offentliggøre, at Kaspar Bastian indtræder som ny partner i KLAR Advokater. Kaspar er en af landets førende …

Læs mere ...

Højesteret giver borger medhold i principiel skattesag

Det var ikke kun Rigsretten, der 13. december 2021 afsagde en vigtig afgørelse. Højesteret gav samme dag KLARs klient medhold overfor Skatteministeriet i principiel sag. …

Læs mere ...

Ny domsdatabase på vej

Den har været længe undervejs, men nu ser det ud til, at den danske domsdatabase, der med tiden skal indeholde alle danske domstoles afgørelser, snart …

Læs mere ...

Det var ikke muligt at gennemføre delvis adcitation

Sagen og dens parter Sagen omhandler opførelse af et større logistikcenter, og sagen er anlagt af totalentreprenøren efter, at bygherren havde fremsat en række mangelsindsigelser. …

Læs mere ...

KLAR Advokater vinder sag i Højesteret om korttidsudlejning

Kort om sagen Højesteret gav medhold i, at en andelshavers korttidsudlejning, som var af erhvervsmæssig karakter, var i strid med vedtægtens krav om helårsbeboelse og …

Læs mere ...

Sagsøger tilkendt sagsomkostninger som ”tabende” part

– Østre Landsret har i en nylig kendelse afgjort, at den vindende part i en civil sag skulle betale sagsomkostninger til den tabende part, idet …

Læs mere ...

Højesteret lagde ved sagsomkostningsfordelingen vægt på tyngdepunktet i sagen

– Vinderen får som udgangspunkt betalt sine sagsomkostninger i en retssag af taberen. Men hvordan forholder det sig, når vinderen kun får delvist medhold? Det …

Læs mere ...

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger ved de alm. domstole og kapitalens frie bevægelighed

– Retsplejelovens klare udgangspunkt er, at sagsøger ikke skal stille sikkerhed for de sagsomkostninger, som sagsøgeren kan blive pålagt at betale til sagsøgte.. En undtagelse …

Læs mere ...

Højesteret træffer afgørelse om retlig interesse i plejehjemssagen

– Den 28. april 2021 afsagde Højesteret kendelse i sagen mellem Aarhus Kommune og TV 2’s ansvarshavende redaktør (herefter blot ”TV 2”) vedrørende spørgsmålet om, …

Læs mere ...

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger i voldgiftssager

– Som indklaget i en voldgiftssag vedrørende et væsentligt krav, rejst af en modpart med svag økonomi, kan man frygte, at klager ikke vil være …

Læs mere ...

Retsafgiftssystemet bliver væsentlig forenklet

– Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget den nye lov om retsafgifter, der erstatter den nugældende lov fra 1969, og som træder i kraft den …

Læs mere ...

KLAR Advokater indgår partnerskab med Mediationsinstituttet

– Advokater ses ofte som en barriere for brugen af mediation, men mange er både fortalere og bruger det aktivt. Det gælder også for KLAR, …

Læs mere ...

Staten har næsten altid ret – men kun næsten

– Det siges, at staten altid har (eller i hvert fald får) ret, når det kommer til retssager. KLAR Advokater har det seneste halve års …

Læs mere ...

Brexit – Civile retssager med britiske parter

– Brexit-aftale indeholder ingen regler vedrørende civile retssager Den 24. december 2020 indgik Storbritannien og EU en aftale om et nyt partnerskab i forbindelse med Storbritanniens …

Læs mere ...

KLAR Advokater henter Leif Djurhuus

Leif Djurhuus forlader ved årsskiftet Plesner for at tiltræde en partnerstilling hos KLAR Advokater. Her genforenes han blandt andre med sin tidligere kolleger Jeppe Holt …

Læs mere ...

Suspension af forældelsesfristen

– Hvad er egentlige forhandlinger? For at der kan være tale om suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, skal der være tale …

Læs mere ...