Nyheder fra KLAR Advokater

Tilsidesættelse af interne politikker vil få større betydning

Et nyt udkast til lovforslag vil tillægge interne politikker i finansielle virksomheder større vægt i ansvarsvurderingen. Gældende ret vedrørende interne politikker og ledelsesansvar Efter den …

Læs mere ...

Fritvalgsleverandør og kommunale afregningspriser – ny dom fra Højesteret

Frit valg af leverandør af velfærdsydelser administreres af kommunerne, som på flere områder skal tilbyde borgerne to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan …

Læs mere ...

Flere sager med vurdering om uansvarlig långivning og kreditgivers pligt til vurdering af forbrugerens kreditværdighed

I kreditaftaleloven er det bestemt, at kreditgiver har pligt til at foretage en kreditvurdering af låntager inden, der indgås en aftale om kreditlån. Vi ser …

Læs mere ...

Dataansvar ved offentlige myndigheders brug af private leverandører

Datatilsynet har udgivet ny vejledende tekst om rollefordelingen i forhold til dataansvar, når private er leverandører til offentlige myndigheder. Spørgsmålet om placeringen af dataansvaret i …

Læs mere ...

Prospektpligt – og fritagelser for prospektpligt

Udgangspunktet: Prospektpligt ved udbud til en værdi på min. 8 mio. euro. Når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, …

Læs mere ...

Brug af personoplysninger i udvikling- og testøjemed

– Datatilsynet har udgivet en ny vejledning om brug af personoplysninger ved udvikling og test af it-systemer. Hvornår må man bruge personoplysninger i testøjemed? Det …

Læs mere ...

Niels Grove Jensen er stoppet hos KLAR og startet i kontorfællesskabet Aumento

Niels har siden 2017 været partner hos KLAR og har i denne periode været beskæftiget i vores ”Corporate and Commercial”-afdeling, hvor han særligt har benyttet …

Læs mere ...

Omdannelse af iværksætterselskaber til anpartsselskaber

– Senest den 15. oktober 2021 skal de sidste iværksætterselskaber have truffet beslutning om omregistrering til anpartsselskaber. I dette nyhedsbrev beskriver vi, hvordan I som …

Læs mere ...

Databeskyttelse – vær opmærksom på fristen for at benytte de nye standardbestemmelser ved tredjelandsoverførsler

– Fra den 27. september 2021 ophæves de ”gamle” standardkontrakter, hvorefter eventuelle overførsler, der skal baseres på kommissionens standardbestemmelser, skal indgås på de nye standardbestemmelser. …

Læs mere ...

Ny Højesteretsdom om erstatning for psykiske skader

Den 19. august 2021 afsagde Højesteret afgørelse i en sag anlagt af en buschauffør, der påstod erstatning for psykiske skader. Buschaufføren havde i forbindelse med …

Læs mere ...

KLAR Advokater assists Swiss art gallerist Von Bartha with establishing new gallery at Carlsberg Byen

We are so happy that our “friends-in-art” Von Bartha has now announced that they as the first international gallery will open a space in Copenhagen. …

Læs mere ...

Højesteret træffer afgørelse om henvisning af sager mod Danske Bank

Sagerne mod Danske Bank om bankens manglende oplysninger til markedet om hvidvask-skandalen i Estland er anlagt ved domstolene i flere bølger. De første ca. 200 …

Læs mere ...

Skal KLAR Advokater administrere jeres whistleblowerordning?

– I samarbejde med Whistleblower Software etablerer, driver og administrerer KLAR whistleblowerordninger. Det kan vi også gøre for jer. Offentlige og private arbejdsgivere med flere …

Læs mere ...

Databeskyttelse – Storbritannien er godkendt som et ”sikkert tredjeland”

– EU-Kommissionen har endelig vedtaget en tilstrækkelighedsafgørelse, der indebærer, at virksomheder kan overføre personoplysninger til Storbritannien uden en særskilt hjemmel i databeskyttelsesforordningen. Storbritannien forlod EU …

Læs mere ...

Whistleblowerloven er vedtaget

Der er ikke længere nogen vej uden om det. Er man offentlig eller privat arbejdsgiver med flere end 249 medarbejdere skal man senest den 17. …

Læs mere ...

EU-Kommissionen har vedtaget nye standardbestemmelser til overførsel til usikre tredjelande

Det ene sæt dækker overførsler fra en dataansvarlig i EU/EØS til en databehandler i et usikkert tredjeland, mens det andet sæt dækker alle overførsler fra …

Læs mere ...

Elektroniske underskrifter som alternativ til håndskrevne

– Digitaliseringen – og på det seneste Covid-19-situationen – har medvirket til, at både private og erhvervsdrivende i et stadigt stigende omfang anvender elektroniske underskrifter …

Læs mere ...

Aktiebaseret crowdfunding som finansieringsform

Vækstvirksomheder vil i deres unge år ofte befinde sig i indtil flere situationer, hvor tilførsel af yderligere kapital er nødvendig for at realisere fremtidigt potentiale. …

Læs mere ...

Omregistrering af IVS til ApS

– Ved lov nr. 2199 af 29. december 2020 blev kravene til omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) til anpartsselskaber (ApS) lempet. Denne artikel giver dig et …

Læs mere ...

Fransk domstol godkender overførsel af personoplysninger til USA, men er der overhovedet noget nyt?

– Den 12. marts 2021 godkendte Frankrigs øverste administrative domstol det franske sundhedsministeries overførsel af personoplysninger til USA. Domstolen lagde vægt på, at overførslen var …

Læs mere ...

Nyt krav om registrering af overvågningskameraer

– Fra den 15. marts 2021 skal kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel registreres i Politiets Kameraregister. …

Læs mere ...

Ny bødevejledning fra Datatilsynet

– Datatilsynet har netop udsendt en vejledning om udmåling af bøder til virksomheder, der overtræder databeskyttelsesreglerne. Med vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, der har fundet …

Læs mere ...

Brexit – Midlertidig løsning på overførsel af personoplysninger til Storbritannien

– EU og Storbritannien er blevet enige om en aftale, der indeholder en midlertidig løsning på overførsel af personoplysninger til Storbritannien. Storbritannien forlod EU den 31. …

Læs mere ...

Kan vi overføre personoplysninger til usikre tredjelande, herunder USA?

– Det Europæiske Databeskyttelsesråd (”EDPB”) er endelig kommet med deres anbefalinger efter Schrems II-dommen. Privacy Shield-ordningen fungerede tidligere som overførselsgrundlag ved overførsler af personoplysninger fra …

Læs mere ...

Pingo Documents

– Digital paradigmasamling til advokater Vi er stolte af at præsentere Pingo Documents – en digital paradigmasamling til advokater. Gennem besvarelse af en række spørgsmål …

Læs mere ...

Lagerbeskatning af selskabers ejendomme

– Kan udgiften væltes over på lejere? Regeringen (S), DF, SF og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en ”Aftale om en ny ret til …

Læs mere ...

Flere virksomheder forpligtes til at etablere whistleblowerordninger

– Danmark fremrykker etableringsfristen for statslige enheder I medfør af EU’s whistleblowerdirektiv vedtaget i oktober 2019 bliver det fra november 2021 lovpligtigt for alle virksomheder …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

– Ny retstilstand vedrørende persondataoverførsler mellem EU og USA Den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen en længe ventet dom, der vil få stor betydning for …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

– Brexit og ny standarddatabehandleraftale Perioden omkring årsskiftet har budt flere spændende juridiske nyheder. På persondataområdet kan nævnes to essentielle opdateringer: Dels er Brexit nu …

Læs mere ...

Identitetstyveri ved misbrug af NemID

– Hvad er retspraksis? I takt med at NemID benyttes i større omfang til aftaleindgåelse, er der et stigende antal sager om misbrug og svig …

Læs mere ...

Aktivt samtykke til cookies på hjemmesider

– Ny præjudiciel afgørelse afsagt af EU-Domstolen den 1. oktober 2019 EU-Domstolen fastslog i sag C-673/17 (Planet49), at et forud afkrydset felt til accept af …

Læs mere ...

Ny praksis hos Miljø- og Fødevareklagenævnet

– Ophævelse med fremrykket ugyldighedstidspunkt Miljø- og Fødevareklagenævnet har anlagt en praksis, hvorefter tilladelser meddelt i førsteinstansen kan ophæves med et fremrykket ugyldighedstidspunkt. Det betyder, …

Læs mere ...