Nyheder fra KLAR Advokater

Det bliver billigere at udskifte fyret med et grønt alternativ

Omkring 400.000 danske hjem opvarmes i dag med naturgas. Omkring 50.000 danske hjem opvarmes i dag med et oliefyr. Det vil regeringen forsøge at ændre …

Læs mere ...

Ændring af værdiansættelsesprincipper i andelsboligslovens § 5, stk. 2.

– gyldighedsperiode for valuarvurderinger forlænges samt ny mulighed for værdiansættelse efter nettoprisregulering af offentlige vurderinger. Det kan være af stor betydning for en andelsboligforening, hvor …

Læs mere ...

Ny standardblanket pr. 1. januar 2023 og loft over huslejestigningen

Autoriseret standardblanket typeformular A10 Den nye lejelov, der er en juridisk sammenskrivning af den ”gamle” lejelov og boligreguleringsloven, trådte i kraft den 1. juli 2022, …

Læs mere ...

Byudviklingsprojekt – kommunes erhvervelse og ombygning af nedlagt industriejendom

I en ny udtalelse har Ankestyrelsen udtalt sig om rammerne for en kommunes erhvervelse og ombygning af en tidligere erhvervsejendom som en del af et …

Læs mere ...

KLAR Advokater er igen i 2022 ranket af Legal500

Vores afdelinger for Real Estate og Construction og Dispute Resolution er begge ranked i den netop offentliggjorte udgave af Legal500. Real Estate og Construction fastholder …

Læs mere ...

Ny beskyttelse af fremlejetagere er måske på vej

En lejer har som udgangspunkt ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum under betingelse af, at det samlede antal beboere i lejemålet …

Læs mere ...

Højesteret træffer kendelse om familieoverdragelse af fast ejendom

– Den 26. april 2021 afsagde Højesteret kendelse i en sag, der kan få principiel betydning for de fordelagtige familieoverdragelser af fast ejendom, den såkaldte …

Læs mere ...

KLAR Advokater is again ranked in Legal 500

Both our Real Estate department and our Dispute Resolution department are ranked this year. KLAR Advokater’s Real Estate department has been moved up from Tier …

Læs mere ...

Nye regler om bopælspligt i nyopførte boliger

– Reglerne kan bl.a. få betydning for ejendomsinvestorer Den 3. december 2020 vedtog Folketinget nye regler om bopælspligt på nyopførte ejendomme, der er omfattet af …

Læs mere ...

Skatteministeriet opgiver at markedsvurdere erhvervsejendomme

– Ny lov udfordrer grundlaget for den kommende lagerskat. Den 23. februar 2021 vedtog et bredt flertal i Folketinget lovforslag L 107 A.  Med loven, …

Læs mere ...

Nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler

– Dette nyhedsbrev omhandler to vigtige nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler; en principiel højesteretsdom og en lovændring. Højesteretsdom om betaling af tinglysningsafgift ved apportindskud Ved …

Læs mere ...

Ejendom anvendt til privat daginstitution fritaget for at betale kommunal dækningsafgift

– Vil lignende typer af anvendelse også kunne være fritaget? Københavns Byret har i dom af 16. december 2020 afgjort, at Københavns Kommune ikke havde …

Læs mere ...

Odense kommune kan indskyde areal i arealudviklingsselskab uden offentligt udbud

– Ankestyrelsen lagde særlig vægt på byudviklingen af Vollsmose Odense Byråd vedtog i september 2018 ’Den Sidste Vollsmoseplan’. Odense Kommune har efterfølgende i samarbejde med …

Læs mere ...

Nye regler i Tinglysningsafgiftsloven

– Mere enkle og ensartede regler Formålet med lovændringen var et ønske om at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger …

Læs mere ...

Moms ved levering af fast ejendom

– Styresignal fra Skattestyrelsen anerkender EU-Domstolens afgørelse i KPC-dommen EU-Domstolen fastslog i C-71/18, KPC Herning, hvornår levering af en bebygget grund er momsfritaget, når parternes …

Læs mere ...

Ny principiel kendelse om MGO-problematikken

– Ansvar for nye og uprøvede materialer Voldgiftsretten har den 30. april 2019 afsagt en ny principiel kendelse (T:BB 2019.369) om MgO-problematikken. Kendelsen skal sammenholdes …

Læs mere ...