Nyheder fra KLAR Advokater

Databeskyttelse – vær opmærksom på fristen for at benytte de nye standardbestemmelser ved tredjelandsoverførsler

– Fra den 27. september 2021 ophæves de ”gamle” standardkontrakter, hvorefter eventuelle overførsler, der skal baseres på kommissionens standardbestemmelser, skal indgås på de nye standardbestemmelser. …

Læs mere ...

Ny Højesteretsdom om erstatning for psykiske skader

Den 19. august 2021 afsagde Højesteret afgørelse i en sag anlagt af en buschauffør, der påstod erstatning for psykiske skader. Buschaufføren havde i forbindelse med …

Læs mere ...

KLAR Advokater assists Swiss art gallerist Von Bartha with establishing new gallery at Carlsberg Byen

We are so happy that our “friends-in-art” Von Bartha has now announced that they as the first international gallery will open a space in Copenhagen. …

Læs mere ...

Højesteret træffer afgørelse om henvisning af sager mod Danske Bank

Sagerne mod Danske Bank om bankens manglende oplysninger til markedet om hvidvask-skandalen i Estland er anlagt ved domstolene i flere bølger. De første ca. 200 …

Læs mere ...

Skal KLAR Advokater administrere jeres whistleblowerordning?

– I samarbejde med Whistleblower Software etablerer, driver og administrerer KLAR whistleblowerordninger. Det kan vi også gøre for jer. Offentlige og private arbejdsgivere med flere …

Læs mere ...

Ny beskyttelse af fremlejetagere er måske på vej

En lejer har som udgangspunkt ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum under betingelse af, at det samlede antal beboere i lejemålet …

Læs mere ...

Databeskyttelse – Storbritannien er godkendt som et ”sikkert tredjeland”

– EU-Kommissionen har endelig vedtaget en tilstrækkelighedsafgørelse, der indebærer, at virksomheder kan overføre personoplysninger til Storbritannien uden en særskilt hjemmel i databeskyttelsesforordningen. Storbritannien forlod EU …

Læs mere ...

Whistleblowerloven er vedtaget

Der er ikke længere nogen vej uden om det. Er man offentlig eller privat arbejdsgiver med flere end 249 medarbejdere skal man senest den 17. …

Læs mere ...

Højesteret lagde ved sagsomkostningsfordelingen vægt på tyngdepunktet i sagen

– Vinderen får som udgangspunkt betalt sine sagsomkostninger i en retssag af taberen. Men hvordan forholder det sig, når vinderen kun får delvist medhold? Det …

Læs mere ...

EU-Kommissionen har vedtaget nye standardbestemmelser til overførsel til usikre tredjelande

Det ene sæt dækker overførsler fra en dataansvarlig i EU/EØS til en databehandler i et usikkert tredjeland, mens det andet sæt dækker alle overførsler fra …

Læs mere ...

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger ved de alm. domstole og kapitalens frie bevægelighed

– Retsplejelovens klare udgangspunkt er, at sagsøger ikke skal stille sikkerhed for de sagsomkostninger, som sagsøgeren kan blive pålagt at betale til sagsøgte.. En undtagelse …

Læs mere ...

Højesteret træffer kendelse om familieoverdragelse af fast ejendom

– Den 26. april 2021 afsagde Højesteret kendelse i en sag, der kan få principiel betydning for de fordelagtige familieoverdragelser af fast ejendom, den såkaldte …

Læs mere ...

Højesteret træffer afgørelse om retlig interesse i plejehjemssagen

– Den 28. april 2021 afsagde Højesteret kendelse i sagen mellem Aarhus Kommune og TV 2’s ansvarshavende redaktør (herefter blot ”TV 2”) vedrørende spørgsmålet om, …

Læs mere ...

Elektroniske underskrifter som alternativ til håndskrevne

– Digitaliseringen – og på det seneste Covid-19-situationen – har medvirket til, at både private og erhvervsdrivende i et stadigt stigende omfang anvender elektroniske underskrifter …

Læs mere ...

Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger i voldgiftssager

– Som indklaget i en voldgiftssag vedrørende et væsentligt krav, rejst af en modpart med svag økonomi, kan man frygte, at klager ikke vil være …

Læs mere ...

KLAR Advokater is again ranked in Legal 500

Both our Real Estate department and our Dispute Resolution department are ranked this year. KLAR Advokater’s Real Estate department has been moved up from Tier …

Læs mere ...

Aktiebaseret crowdfunding som finansieringsform

Vækstvirksomheder vil i deres unge år ofte befinde sig i indtil flere situationer, hvor tilførsel af yderligere kapital er nødvendig for at realisere fremtidigt potentiale. …

Læs mere ...

Nye regler om bopælspligt i nyopførte boliger

– Reglerne kan bl.a. få betydning for ejendomsinvestorer Den 3. december 2020 vedtog Folketinget nye regler om bopælspligt på nyopførte ejendomme, der er omfattet af …

Læs mere ...

Omregistrering af IVS til ApS

– Ved lov nr. 2199 af 29. december 2020 blev kravene til omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) til anpartsselskaber (ApS) lempet. Denne artikel giver dig et …

Læs mere ...

Fransk domstol godkender overførsel af personoplysninger til USA, men er der overhovedet noget nyt?

– Den 12. marts 2021 godkendte Frankrigs øverste administrative domstol det franske sundhedsministeries overførsel af personoplysninger til USA. Domstolen lagde vægt på, at overførslen var …

Læs mere ...

Retsafgiftssystemet bliver væsentlig forenklet

– Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget den nye lov om retsafgifter, der erstatter den nugældende lov fra 1969, og som træder i kraft den …

Læs mere ...

KLAR Advokater indgår partnerskab med Mediationsinstituttet

– Advokater ses ofte som en barriere for brugen af mediation, men mange er både fortalere og bruger det aktivt. Det gælder også for KLAR, …

Læs mere ...

Nyt krav om registrering af overvågningskameraer

– Fra den 15. marts 2021 skal kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel registreres i Politiets Kameraregister. …

Læs mere ...

Skatteministeriet opgiver at markedsvurdere erhvervsejendomme

– Ny lov udfordrer grundlaget for den kommende lagerskat. Den 23. februar 2021 vedtog et bredt flertal i Folketinget lovforslag L 107 A.  Med loven, …

Læs mere ...

Nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler

– Dette nyhedsbrev omhandler to vigtige nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler; en principiel højesteretsdom og en lovændring. Højesteretsdom om betaling af tinglysningsafgift ved apportindskud Ved …

Læs mere ...

Ny bødevejledning fra Datatilsynet

– Datatilsynet har netop udsendt en vejledning om udmåling af bøder til virksomheder, der overtræder databeskyttelsesreglerne. Med vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, der har fundet …

Læs mere ...

Staten har næsten altid ret – men kun næsten

– Det siges, at staten altid har (eller i hvert fald får) ret, når det kommer til retssager. KLAR Advokater har det seneste halve års …

Læs mere ...

Brexit – Civile retssager med britiske parter

– Brexit-aftale indeholder ingen regler vedrørende civile retssager Den 24. december 2020 indgik Storbritannien og EU en aftale om et nyt partnerskab i forbindelse med Storbritanniens …

Læs mere ...

Brexit – Midlertidig løsning på overførsel af personoplysninger til Storbritannien

– EU og Storbritannien er blevet enige om en aftale, der indeholder en midlertidig løsning på overførsel af personoplysninger til Storbritannien. Storbritannien forlod EU den 31. …

Læs mere ...

Ejendom anvendt til privat daginstitution fritaget for at betale kommunal dækningsafgift

– Vil lignende typer af anvendelse også kunne være fritaget? Københavns Byret har i dom af 16. december 2020 afgjort, at Københavns Kommune ikke havde …

Læs mere ...

KLAR Advokater henter Leif Djurhuus

Leif Djurhuus forlader ved årsskiftet Plesner for at tiltræde en partnerstilling hos KLAR Advokater. Her genforenes han blandt andre med sin tidligere kolleger Jeppe Holt …

Læs mere ...

Kan vi overføre personoplysninger til usikre tredjelande, herunder USA?

– Det Europæiske Databeskyttelsesråd (”EDPB”) er endelig kommet med deres anbefalinger efter Schrems II-dommen. Privacy Shield-ordningen fungerede tidligere som overførselsgrundlag ved overførsler af personoplysninger fra …

Læs mere ...

Odense kommune kan indskyde areal i arealudviklingsselskab uden offentligt udbud

– Ankestyrelsen lagde særlig vægt på byudviklingen af Vollsmose Odense Byråd vedtog i september 2018 ’Den Sidste Vollsmoseplan’. Odense Kommune har efterfølgende i samarbejde med …

Læs mere ...

Pingo Documents

– Digital paradigmasamling til advokater Vi er stolte af at præsentere Pingo Documents – en digital paradigmasamling til advokater. Gennem besvarelse af en række spørgsmål …

Læs mere ...

Lagerbeskatning af selskabers ejendomme

– Kan udgiften væltes over på lejere? Regeringen (S), DF, SF og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en ”Aftale om en ny ret til …

Læs mere ...

Flere virksomheder forpligtes til at etablere whistleblowerordninger

– Danmark fremrykker etableringsfristen for statslige enheder I medfør af EU’s whistleblowerdirektiv vedtaget i oktober 2019 bliver det fra november 2021 lovpligtigt for alle virksomheder …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

– Ny retstilstand vedrørende persondataoverførsler mellem EU og USA Den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen en længe ventet dom, der vil få stor betydning for …

Læs mere ...

Nye regler i Tinglysningsafgiftsloven

– Mere enkle og ensartede regler Formålet med lovændringen var et ønske om at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger …

Læs mere ...

Moms ved levering af fast ejendom

– Styresignal fra Skattestyrelsen anerkender EU-Domstolens afgørelse i KPC-dommen EU-Domstolen fastslog i C-71/18, KPC Herning, hvornår levering af en bebygget grund er momsfritaget, når parternes …

Læs mere ...

Opdateringer på persondataområdet

– Brexit og ny standarddatabehandleraftale Perioden omkring årsskiftet har budt flere spændende juridiske nyheder. På persondataområdet kan nævnes to essentielle opdateringer: Dels er Brexit nu …

Læs mere ...

Identitetstyveri ved misbrug af NemID

– Hvad er retspraksis? I takt med at NemID benyttes i større omfang til aftaleindgåelse, er der et stigende antal sager om misbrug og svig …

Læs mere ...

Suspension af forældelsesfristen

– Hvad er egentlige forhandlinger? For at der kan være tale om suspension af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 21, stk. 5, skal der være tale …

Læs mere ...

Aktivt samtykke til cookies på hjemmesider

– Ny præjudiciel afgørelse afsagt af EU-Domstolen den 1. oktober 2019 EU-Domstolen fastslog i sag C-673/17 (Planet49), at et forud afkrydset felt til accept af …

Læs mere ...

Ny praksis hos Miljø- og Fødevareklagenævnet

– Ophævelse med fremrykket ugyldighedstidspunkt Miljø- og Fødevareklagenævnet har anlagt en praksis, hvorefter tilladelser meddelt i førsteinstansen kan ophæves med et fremrykket ugyldighedstidspunkt. Det betyder, …

Læs mere ...

Ny principiel kendelse om MGO-problematikken

– Ansvar for nye og uprøvede materialer Voldgiftsretten har den 30. april 2019 afsagt en ny principiel kendelse (T:BB 2019.369) om MgO-problematikken. Kendelsen skal sammenholdes …

Læs mere ...