Commercial Real Estate

Nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler

– Dette nyhedsbrev omhandler to vigtige nyheder om tinglysningsafgifter i erhvervsejendomshandler; en principiel højesteretsdom og en lovændring.

Højesteretsdom om betaling af tinglysningsafgift ved apportindskud

Ved tinglysning af en adkomstændring til en fast ejendom skal der betales tinglysningsafgift, der beregnes ved en fast afgift på 1.750 kr. og en variabel afgift på 0,6% af købesummen. Der findes dog en undtagelse i tinglysningsafgiftslovens § 6 a for den variable og dermed dyre del af tinglysningsafgiften.  

Undtagelsesreglen indebærer, at selskaber er fritaget fra at betale variabel tinglysningsafgift ved adkomstændringer ved visse omstruktureringer, da disse transaktioner ikke udgør et ejerskifte.

Denne undtagelse kan fx anvendes til at placere en ejendom i et helejet ejendomsselskab ved apportindskud (”tilførsel af aktiver”) mod betaling af den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr., hvorefter kapitalandelene i selskabet kan overdrages.

Undtagelsesreglen er betinget af følgende:

  • Det skal være en adkomstændring til en fast ejendom i forbindelse med selskabernes fusion, fission, omdannelse eller ved tilførsel af aktiver.
  • Både det indskydende og det modtagende selskab skal være omfattet af undtagelsesreglen.  

For så vidt angår den sidste betingelse, er det fast praksis, at selskaber og foreninger, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, er omfattet af fritagelsen, men der har været tvivl om, hvorvidt skattetransparente selskaber (interessentskab, partnerselskab, kommanditselskab) også er omfattet af fritagelsen.

Interessentskaber har som udgangspunkt ikke været omfattet af undtagelsen, og man betalte fuld tinglysningsafgift ved apportindskud af ejendomme. Efter skattemyndighedernes praksis har partnerselskaber dog kunnet anvende undtagelsen i tinglysningslovens § 6 a, men der har været uenighed om, hvorvidt denne praksis var i overensstemmelse med tinglysningsafgiftsloven.

En ny højesteretsdom skaber klarhed på området

Sagen handlede om, hvorvidt et interessentskab var omfattet af undtagelsen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a i forbindelse med et apportindskud af en ejendom til et partnerselskab. Skatteministeriet mente ikke, at interessentskaber var omfattet af undtagelsen, og dermed skulle interessentskabet betale fuld tinglysningsafgift ved apportindskuddet. Østre Landsret bekræftede denne opfattelse ved sin dom i 2020. Et flertal i Højesteret tilsidesatte imidlertid Østre Landsrets dom og fastslog, at interessentskaber er omfattet af undtagelsesreglen i tinglysningsafgiftsloven § 6 a om omstruktureringer, idet Højesteret ikke mente, at afgiftsfritagelse kan betinges af, at selskaberne, som foretager transaktionen, skal kunne gennemføre transaktionen skattefrit efter fusionsskattelovens regler. Dermed er skattetransparente selskaber omfattet af undtagelsesreglen, herunder interessentskaber, partnerselskaber og kommanditselskaber, og dommen fjerner den usikkerhed, der har hersket på området.

Anbefaling

Fremadrettet skal man derfor være opmærksom på, at skattemæssigt transparente selskaber også er omfattet af undtagelsesreglen, hvilket kan medføre en besparelse af tinglysningsafgift ved adkomstændringer i selskabskonstruktioner.

Vi anbefaler herudover, at man overvejer:

  • Hvorvidt man har betalt fuld tinglysningsafgift ved adkomstændring af fast ejendom i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, og
  • hvorvidt det indskydende og/eller det modtagende selskab er et skattetransparent selskab.

I så fald kan transaktionen være omfattet af praksisændringen. Hvis det er tilfældet, skal I overveje, om I kan få nedsat tinglysningsafgiften i medfør af undtagelsesreglen.

Vi hjælper gerne med at vurdere, om en transaktion er omfattet af praksisændringen. I så fald kan vi rette et krav om tilbagebetaling af for høj opkrævet tinglysningsafgift mod skattemyndighederne. I kan læse Højesterets dom her

Ændring af tinglysningsafgiftsloven

Den anden nyhed er en lovændring af hovedreglen om betaling af variabel tinglysningsafgift ved salg af en erhvervsejendom i fri handel.

Indtil årsskiftet blev den variable del af tinglysningsafgiften beregnet på baggrund af købesummen, dog mindst af den seneste offentlige ejendomsvurdering af erhvervsejendommen. Den højeste af de to værdier udgjorde grundlaget for beregning af variabel tinglysningsafgift. Denne regel er udgået, og nu beregnes tinglysningsafgiften alene af købesummen, selvom købesummen måtte være lavere end den offentlige vurdering.    

Ændringen har virkning pr. 1. januar 2021.

Vi står til rådighed, såfremt I har spørgsmål til ovenstående.