Dispute Resolution

Nye toner vedrørende ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser?

I praksis sker det ofte, at skattemyndighederne laver forhøjelser mange år tilbage i tiden med henvisning til, at borgeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Skattestyrelsen har hidtil anlagt en streng fortolkning, når de har skullet tage stilling til, om der kan ske genoptagelse. En ny afgørelse fra Landsskatteretten kunne imidlertid på tyde på en lempeligere bedømmelse end hidtil.

Hovedreglen er, at Skattestyrelsen senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal sende varsel til borgeren om foretagelse eller ændring af en skatteansættelse. Skattestyrelsen har dog i visse tilfælde mulighed for ekstraordinært at genoptage en skatteansættelse op til 10 år tilbage i tiden, bl.a. hvis borgeren – eller nogen på denne borgerens vegne – forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til, at der er foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det er dog en betingelse, at skattemyndighederne varsler forhøjelsen senest 6 måneder efter, at borgerens forsætlige eller groft uagtsomme handlinger, unddragelser el. lign. er kommet skattemyndighederne til kundskab.

Det er skattemyndighederne, der skal bevise, at borgeren har handlet mere end blot simpelt uagtsomt, og at fristen på 6 måneder er overholdt, men skattemyndighederne har indtil nu været meget strenge i deres vurdering, og indtrykket er, at der samtidig er sket en stramning over tid med det resultat, at et stigende antal borgere rammes af bestemmelsen.

Landsskatterettens afgørelse

Sagen drejede sig om en mand, der havde indgået en konsulentaftale med et selskab på Isle of Man. Manden anså sig selv som konsulent og selvangav i overensstemmelse hermed, som var han selvstændig erhvervsdrivende. Skattemyndighederne anså imidlertid manden for lønmodtager og forhøjede derfor hans skattepligtige indkomst for årene 2009-2014. Forhøjelsen for årene 2009-2011 lå uden for den ordinære genoptagelsesfrist, men skattemyndighederne anså sig berettiget til at foretage forhøjelsen under henvisning til, at der forelå et forsætligt eller groft uagtsomt forhold. Manden accepterede forhøjelsen for årene 2012-2012, men ville ikke acceptere forhøjelsen for årene 2009-2011, da han ikke mente, at han havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Landsskatteretten fandt ikke, at manden havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt ved fejlagtigt at selvangive indkomsten, som var han selvstændig erhvervsdrivende. Landsskatteretten lagde i den forbindelse vægt på, at vurderingen af, om manden var selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, var en ikke ukompliceret retlig kvalifikation, som foretages på baggrund af en række kriterier i cirkulæret om personskatteloven, og at manden i det konkrete tilfælde efter Landsskatterettens vurdering havde foretaget kvalifikationen efter bedste evne og havde fulgt regelsættet for beskatning ved udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du kan læses afgørelsen her

Vores vurdering

Afgørelsen er bemærkelsesværdig, fordi det var ret oplagt, at manden – med den praksis, der foreligger – ikke var konsulent, men lønmodtager. Alligevel fandt Landsskatteretten ikke, at manden havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det er nok for tidligt at sige, om afgørelsen er udtryk for en opblødning af praksis, men afgørelsen bekræfter, at spørgsmålet, om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt, afgøres konkret fra sag til sag, og at det derfor altid kan betale sig at få undersøgt, om skattestyrelsen har overholdt deres varslingsfrist.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har modtaget en afgørelse om skat, moms og afgifter, som du ikke er tilfreds med, eller hvis du i øvrigt har behov for hjælp til en sag med skattemyndighederne.