Commercial Real Estate

Nye regler om bopælspligt i nyopførte boliger

– Reglerne kan bl.a. få betydning for ejendomsinvestorer

Den 3. december 2020 vedtog Folketinget nye regler om bopælspligt på nyopførte ejendomme, der er omfattet af en lokalplan med krav om helårsbeboelse.

De nye skærpede regler forventes at få betydning for ejendomsinvestorer, idet bopælspligten gælder allerede fra det tidspunkt, hvor kommunen har givet ibrugtagningstilladelse.

Formålet med de nye regler er navnlig at undgå, at boliger, der er udlagt til helårsbeboelse, står tomme eller anvendes til ”feriebolig” og/eller korttidsudlejning.   

De nye regler vil finde anvendelse på boliger omfattet af en lokalplan vedtaget og offentliggjort efter den 1. januar 2021, samt i de kommuner, der efter boligreguleringsloven er kategoriseret som ”regulerede kommuner”, hvilket pt. er 79 ud af landets 98 kommuner.

De gamle regler

Bopælspligten er reguleret i boligreguleringsloven, og formålet efter de gamle såvel som nye regler er, at ejeren af en helårsbolig er forpligtet til at anvende sin(e) bolig(er) enten personligt eller til almindelig helårsudlejning.

Efter de ”gamle regler” indtrådte bopælspligten imidlertid først fra det tidspunkt, hvor en bolig blev benyttet til beboelse, hvilket i praksis blev forstået som det tidspunkt, hvor en ejer eller lejer første gang officielt tilmeldte sig boligens adresse i Folkeregisteret.

Konsekvensen heraf var bl.a., at bopælspligten ikke gjaldt i nyopført boligbyggeri, hvilket gav mulighed for at erhverve en nyopført helårsbolig med henblik på at anvende denne til f.eks. korttidsudlejning og/eller som ”feriebolig”.

Kort om lovændringen

Efter ændringen af loven indtræder bopælspligten for en bolig, der efter en lokalplan skal anvendes til helårsbeboelse, allerede på tidspunktet for kommunens tildeling af ibrugtagningstilladelse.

Det betyder konkret, at boligen allerede fra dette tidspunkt som udgangspunkt skal anvendes til helårsbeboelse af ejeren selv eller været udlejet hertil.

Den væsentlige forskel er således, at tidspunktet for indtræden af bopælspligt, eftersom omfattede boliger nu ”fødes” med bopælspligt.  

Betydningen af de nye regler om bopælspligt

De nye regler kan således få betydning for ejendomsinvestorer, som skal være opmærksomme på, der ikke kan investeres i et nybyggeri med henblik på f.eks. korttids- og ferieudlejning samt salg til f.eks. udenlandsdanskere, der ønsker at erhverve en ny bolig uden bopælspligt. 

Konsekvensen af, at bopælspligten ikke overholdes, er fortsat, at den pågældende kommune har mulighed for at give bødestraf, indtil bopælspligten overholdes, eller at anvise en boligsøgende person til den ”tomme” helårsbolig, som ejeren vil være forpligtet at udleje til.

Dette gælder dog ikke, hvis boligen står tom som følge af reelle salgsbestræbelser.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt I har spørgsmål til ovenstående.