Commercial Real Estate

Nye regler i Tinglysningsafgiftsloven

– Mere enkle og ensartede regler

Formålet med lovændringen var et ønske om at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger mere enkle og ensartede.

Yderligere ønskede man at undgå situationer, hvor låntager skulle miste tinglysningsafgiften på et pantebrev, hvis låntager fortrød sit ønske om lånomlægning og derimod skabe en mulig økonomisk besparelse hos låntager.

Hvad er blevet ændret?

Den faste og den variable tinglysningsafgift er blevet ændret. Den faste afgift er ændret til 1.730 kr. ved pant i fast ejendom i perioden 2020-2023, hvor den variable afgift indtil videre er sat ned fra 1,50 % til 1,45 % ved tinglysning af pant i fast ejendom.

I 2026 nedsættes den variable afgift yderligere til 1,25 %.

Derudover er det blevet indført afgift på underpant i pantebreve mv. Hvor det førhen kun har været afgiftspligtigt at tinglyse selve pantet, og afgiftsfrit at tinglyse underpant i pantebreve med pant i fast ejendom eller andelsboliger – er det nu afgiftspligtigt at få tinglyst underpant i blandt andet ejerpantebreve. En undtagelse hertil er hvis der i én og samme ekspedition, hvilket ofte kan være tilfældet, sker både tinglysning af selve ejerpantebrevet og underpantet, betales alene én afgift på 1.730 kr.

Yderligere har lovændringen medført en udvidet adgang til at genanvende en allerede betalt tinglysningsafgift. Der skal ikke længere sondres mellem de forskellige pantebrevstyper i forbindelse med, at man ønsker at genbruge en allerede betalt variabel tinglysningsafgift for pantebreve med pant i fast ejendom.

Sidste ændring der fremhæves her, vedrører ophævelse af det tidligere anvendte restgældsprincip, der blev anvendt i forbindelse med overførsel af tinglysningsafgiften. Fremover vil det alene være hovedstolsprincippet der skal anvendes ved overførsel af afgift fra et gammelt pant til et nyt pant i samme ejendom. I tilfælde af at hovedstolen på det nye tinglyste pant er lavere end hovedstolen på det allerede tinglyste pant, hvilket skaber et ubenyttet grundlag for afgiftsfritagelse, vil der kunne tinglyses et særligt afgiftspantebrev, således låntager senere kan udnytte den ubenyttede afgiftsfritagelse.

Hvilken betydning får ændringerne?

Ændringerne har gjort reglerne om tinglysningsafgift mere ensartet og enkle ved eksempelvis alene at benytte sig af hovedstolsprincippet samt ved overholdelse af udgangspunktet om betaling af afgift ved tinglysning af pant i fast ejendom, der nu også omfatter tinglysning af underpant. Dette har betydning ved blandt andet tinglysning af sekundært pant til en grundejerforening i en pantstiftende vedtægt for en ejerforening, hvis man som forening indretter sig med ejerpantebreve, som løbende underpantsættes, som var afgiftsfrit inden ændringen, men som efter ændringen vil være en dyr måde at indrette sig på.

Læs den gældende tinglysningsafgiftslov her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1083

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller til tinglysningsafgiftsloven i øvrigt, skal I være meget velkomne til at kontakte os.