Commercial Real Estate

Ny standardblanket pr. 1. januar 2023 og loft over huslejestigningen

Autoriseret standardblanket typeformular A10

Den nye lejelov, der er en juridisk sammenskrivning af den ”gamle” lejelov og boligreguleringsloven, trådte i kraft den 1. juli 2022, og har til formål at forenkle lejelovgivningens regler.

Ændringen har blandt andet medført, at alle boligudlejere pr. 1. januar 2023 skal anvende en ny standardblanket i form af Indenrigs- og Boligministeriets typeformular A10 i stedet for den tidligere typeformular A9.

Den nye standardblanket (A10) indeholder naturligvis lejelovens nye paragrafhenvisninger.

Herudover er den nye standardblanket blevet opdateret således, at navnlig lejer automatisk vil være bedre informeret om sine rettigheder og forpligtelser i lejeforholdet.

Der var indtil den 1. januar 2023 en overgangsperiode, hvor begge typeformularer lovligt kunne anvendes, hvilket således ikke længere er tilfældet. Det afgørende i den forbindelse er, at det er aftaletidspunktet, der afgør, om typeformular 9 eller typeformular 10 skal anvendes, hvilket for boliglejekontrakter typisk er underskriftsdatoen på lejekontrakten – og altså dermed ikke den dato, hvor lejeforholdet begynder.

Fra og med den 1. januar 2023 er det dog udelukkende den autoriserede standardblanket typeformular A10, der anses for at være autoriseret.

Hvis udlejer ikke anvender den senest autoriserede udgave, vil samtlige bestemmelser i lejekontrakten, der pålægger lejeren større forpligtelser end efter lejeloven, være ugyldige. Parterne vil således ”falde tilbage” på lejelovens almindelige regler.

Loft over huslejestigninger

Folketinget har den 22. september 2022 vedtaget et lovforslag, som midlertidigt sætter et loft over størrelsen af huslejestigningerne i boliglejemål.

Lovforslaget indebærer, at private udlejere, der ifølge lejekontrakten kan regulere lejen efter nettoprisindekset, ikke må hæve huslejen med mere end 4 % årligt. Lovforslaget trådte i kraft d. 30. september 2022 og gælder som udgangspunkt i 2 år.

Der gælder dog en snæver undtagelse hertil, da visse udlejere under særlige omstændigheder kan hæve huslejen mere end de fastsatte 4 % årligt.

For at gøre brug af undtagelsen skal udlejer kunne dokumentere, at en stigning på 4 % eller mindre ikke er tilstrækkeligt til at dække ejendommens driftsudgifter sammenlignet med driftsudgifterne for det forudgående år.

Det er en betingelse, at forhøjelsen skal være ”rimelig og nødvendig”.

Herudover skal udlejer opfylde en række administrative krav, herunder,

i) oplyse lejer om grunden til lejeforhøjelsen,

ii) fremlægge en beregning over grundlaget for lejeforhøjelen,

iii) fremvise dokumentation for, at stigningerne er ”rimelige og nødvendige”.

Enhver lejer eller beboerrepræsentationen kan gøre indsigelse til huslejenævnet mod lejeforhøjelsen, hvilket får den betydning, at udlejer først kan gøre krav på lejeforhøjelsen, når der foreligger en endelig afgørelse eller dom.

Den nye lejelov kan læses her

Vi har stor erfaring med alle typer af lejeforhold, og du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker bistand inden for erhvervs- og boliglejeret.