Commercial Real Estate

Moms ved levering af fast ejendom

Styresignal fra Skattestyrelsen anerkender EU-Domstolens afgørelse i KPC-dommen

EU-Domstolen fastslog i C-71/18, KPC Herning, hvornår levering af en bebygget grund er momsfritaget, når parternes hensigt er nedrivning af bygningen. Skattestyrelsen har i et styresignal den 10. juni 2020 anerkendt EU-Domstolens afgørelse.

KPC-dommen og Skattestyrelsens styresignal

Udgangspunktet i momsloven er, at levering af fast ejendom er fritaget fra moms. Dette gælder imidlertid ikke for levering af en byggegrund, hvor der skal betales moms. Før KPC-dommen var retstilstanden, at såfremt levering af gamle bygninger skete med henblik på opførelse af en ny bygning, skulle den pågældende levering anses for ”levering af byggegrund”, der var momspligtig.

EU-Domstolen ændrede imidlertid dette i KPC-dommen, hvorefter det skal tillægges betydelig vægt, hvorvidt parternes subjektive hensigt er understøttet af objektive konkrete omstændigheder. Det faktum, at parterne planlægger at rive en bygning ned efter overdragelse, er således ikke tilstrækkeligt til pålæggelse af moms. Det er derfor afgørende, hvorvidt nedrivningen er påbegyndt på tidspunktet for overdragelsen, samt om der foreligger en fuld funktionsdygtig bygning. I KPC-dommen var nedrivningen ikke påbegyndt på tidspunktet for overdragelsen. Sælger var således ikke involveret i nedrivningen. Dertil var den omhandlende bygning fuldt funktionsdygtig. Leveringen var derfor ikke momspligtig.

Skattestyrelsen har nu anerkendt KPC-dommen i dansk ret. Se skattestyrelsens styresignal her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296276&lang=da

Tilbagebetaling af moms og vejledning til virksomhed

Der kan nu anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis den hidtidige praksis har været til ugunst for den afgiftspligtige.

KLAR Advokater har stor ekspertise inden for sager med fast ejendom. Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller generelt til spørgsmål angående fast ejendom, skal I være meget velkomne til at kontakte os.