Dispute Resolution

Lang sagsbehandlingstid hos myndigheder – kan det føre til erstatningsansvar?   

Det sker jævnligt, at virksomheder eller borgere rejser erstatningskrav over for myndigheder med den begrundelse, at en lang sagsbehandlingstid har medført et tab, og at det er ansvarspådragende for myndigheden, at sagen ikke er behandlet hurtigere.

Domstolene tilkender indimellem erstatning for lang sagsbehandlingstid. Domstolene har ved vurderingen af, om myndigheden har pådraget sig erstatningsansvar, navnlig lagt vægt på, om der har været uforklarlige ”døde perioder”, hvor sagen i længere tid blot har ligget hos myndigheden og afventet et forholdsvis ukompliceret sagsbehandlingsskridt.

Der er omvendt flere domme på området, hvor domstolene har afvist, at myndigheden er erstatningsansvarlig med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes ressourcemæssige prioriteringer hos myndigheden i en periode, hvor der fx ikke har været tilstrækkelig personalemæssig kapacitet til at behandle sagerne løbende, og hvor der derfor opbygget en sagspukkel. Den type forsinkelser, som skyldes myndighedens rammebetingelser, er domstolene meget tilbageholdende med at pålægge erstatningsansvar for.     

Ny dom fra Vestre Landsret

Vestre Landsret har nu afsagt dom i en sag, hvor en virksomhed gjorde gældende, at en sagsbehandlingstid hos Planklagenævnet på ca. 15 måneder var ansvarspådragende og havde påført virksomheden et tab på ca. 16 mio. kr. Virksomheden havde indgået en salgsaftale, som omfattede overdragelse af et grundareal, og salget var betinget af en endelig lokalplan for området, der muliggjorde opførelse af boliger på arealet. Kommunen vedtog en lokalplan, som af en borger blev påklaget til Planklagenævnet.

I forbindelse med at virksomheden rykkede Planklagenævnet for en afgørelse henholdsvis fire måneder og seks måneder efter, at nævnet havde modtaget klagen, oplyste Planklagenævnet, at den forventede sagsbehandlingstid ville være ca. 12 måneder fra modtagelsen af klagen.

Landsretten fandt ikke grundlag for at pålægge Planklagenævnet erstatningsansvar og frifandt nævnet.

Kritik fra Folketingets Ombudsmand

Der var det særlige i sagen, at virksomheden, mens sagen var under behandling hos Planklagenævnet, indgav en klage til Folketingets Ombudsmand over sagsbehandlingstiden. Ombudsmanden kritiserede efterfølgende, at Planklagenævnets sagsbehandlingstider havde været for lange i den periode, hvor virksomheden havde afventet nævnets afgørelse.   

Ressourcemangel og sagspukkel

Vestre Landsret fastslår – i overensstemmelse med tidligere retspraksis – at der ikke gælder skærpede ansvarsregler for offentlige myndigheder i sager om lang sagsbehandlingstid. Myndighedernes ansvar skal altså bedømmes ud fra almindelige erstatningsregler og ansvarsstandarder. Der er med andre ord ikke en lettere eller lempeligere adgang til at opnå erstatning for forsinkelser i sagsbehandling hos en offentlig myndighed.

Landsretten konstaterer derudover, at der på det tidspunkt, som sagen vedrører, var en længere sagsbehandlingstid end sædvanligt hos Planklagenævnet som følge af en ophobning af sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn, og ressourcemangel, der var en følge af udflytningen af nævnet fra København til Viborg. Udflytningen havde ført til, at mange medarbejdere havde sagt op.

Landsretten lagde derudover vægt på, at nævnet behandlede sagerne efter en prioritering om ligebehandling, således at alle sager blev behandlet i den rækkefølge, de kom ind, og denne tilrettelæggelse af sagsbehandlingen kunne efter landsrettens vurdering ikke begrunde et erstatningsansvar. Det havde også betydning, at der ikke var fastsat generelle regler om Planklagenævnets sagsbehandlingstid. I det lys fandt landsretten ikke, at Ombudsmandens kritik af sagsbehandlingstiderne kunne føre til, at nævnet havde pådraget sig erstatningsansvar.

Som dommen viser, skal der fortsat meget til, før myndigheder bliver pålagt et erstatningsansvar for tab som følge af lange sagsbehandlingstider, især når forsinkelserne skyldes sagsophobning som følge af politiske beslutninger eller rammebetingelser i øvrigt. Det gælder i hvert fald, så længe myndigheden har tilrettelagt sagsbehandlingen ud fra saglige retningslinjer for prioritering af sagerne i en periode med knappe ressourcer.

Hos KLAR Advokater har vi erfaring med at bistå både kommuner, andre offentlige myndigheder og private virksomheder i tvister om myndigheders sagsbehandling og anden offentlig virksomhed. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller behov for bistand til den type sager.