Dispute Resolution

Landsskatteretten lemper krav for momsfri overdragelse af grunde med bygninger

Det har hidtil været et krav for at kunne overdrage en grund med en bygning momsfrit, at bygningen er fuldt funktionsdygtig og reelt kan anvendes som bygning. Landsskatteretten har i to nye afgørelser lempet dette krav.

Sondringen mellem levering af en grund med en bygning (der er momsfri, medmindre bygningen er nyopført) og levering af en byggegrund (der er momspligtig) har i en årrække givet anledning til tvister med skattemyndighederne. EU-domstolen fastslog i 2019 i KPC-dommen (C-71/18), at en overdragelse af en grund med en eksisterende bygning ikke kunne anses for at udgøre en byggegrund, selvom det mellem parterne var aftalt, at bygningen skulle rives ned. Det var dog en forudsætning, at transaktionen var uafhængig af de øvrige ydelser, herunder nedrivningen, således at der ikke var tale om én samlet leverance i form af en ryddet grund. EU-Domstolens dom gav anledning til, at Skattestyrelsen ændrede praksis, således at overdragelse af en grund med en ”gammel” bygning kunne være momsfri, selvom køberen af ejendommen havde til hensigt at nedrive bygningerne efter overdragelsen. Momsfriheden forudsætter dog efter styrelsens ændrede praksis, at bygningen op til leveringstidspunktet er fuldt funktionsdygtig og reelt kan anvendes som bygning.

Landsskatteretten har nu i to afgørelser haft lejlighed til at tage stilling til kravet om, at bygningen skal være fuldt funktionsdygtig.

SKM2022.113.LSR – den ubrugte ejendom

I denne sag fandt Skattestyrelsen, at overdragelse af en ejendom var momspligtig, idet de eksisterende bygninger på ejendommen ikke kunne anses for at være funktionsdygtige.
Skattestyrelsen lagde bl.a. vægt på, at bygningerne stod ubeboet siden 2010, at de var nedrivningsmodne, at der ikke var ansat en værdi af bygningerne i købsaftalen. og at køber ikke kunne gøre ansvar gældende over for sælger for bygningernes fysiske tilstand mv.

Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens afgørelse og lagde bl.a. vægt på, at ejendommen og dens bygninger forud for år 2010 havde været anvendt i 50 år, og at der fra år 2010 til 2017 var drevet landbrug på ejendommen, idet en maskinstation forestod arbejdet. Landbrugsjorden blev bortforpagtet fra 1. januar 2017. Forud for interessentskabets overdragelse af ejendommen til køberen havde ejendommen således i en lang årrække været bebygget og beboet frem til 2010, ligesom bygningerne fortsat eksisterede på tidspunktet for salget. Landsskatteretten henviste endvidere til KPC-dommens præmis 63, hvorefter det forhold, at bygningerne efterfølgende skulle rives ned, ikke kunne føre til et andet resultat.

Læs afgørelsen her 

SKM2022.118.LSR – det resterende parkeringsanlæg

I denne sag havde Skatterådet fundet, at en kommunes salg af en ejendom til et boligselskab var momspligtigt, da ejendommen skulle anses for at være en byggegrund. Skatterådet lagde bl.a. vægt på parternes hensigt med overdragelsen, herunder at kommunen skulle nedrive de eksisterende bygninger – på nær en del af et parkeringsanlæg – med henblik på boligselskabets opførelse af boliger. Derudover blev det anført, kvalifikationen af en bygning afhang af, hvorvidt den var funktionsdygtig samt, om den opfyldte formålet, som grunden var udlagt til i henhold til lokalplanen.

Landsskatteretten ændrede Skatterådets afgørelse. På baggrund af de faktiske omstændigheder i sagen var der på tidspunktet for den påtænkte overdragelse et parkeringsanlæg på grunden, som ifølge det oplyste skulle indgå i boligselskabets fremtidige byggeri. Det blev herefter lagt til grund, at det økonomiske formål med aftalen mellem køber og sælger bestod i levering af en grund med en gammel bygning.

Landsskatteretten bemærkede endvidere, at Skatterådets opfattelse om kvalifikationen af en bygning på baggrund af dens funktionsdygtighed, ikke var i overensstemmelse med det EU-retlige bygningsbegreb.

Læs afgørelsen her  

Som det ses, modificerer begge afgørelser kravet om, at bygningen skal være fuldt funktionsdygtig og reelt kunne anvendes som bygning på leveringstidspunktet. Ifølge Landsskatteretten var det i de to afgørelser ikke til hinder for momsfrihed, at denne betingelse ikke var opfyldt. Afgørelserne viser dog også, at spørgsmålet om momsfrihed ved levering af en grund med en bygning fortsat skal afgøres konkret, hvorfor det altid må anbefales at få foretaget en vurdering af momsspørgsmålet, forud for et salg.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har modtaget en afgørelse om skat, moms og afgifter, som du ikke er tilfreds med, eller hvis du i øvrigt har behov for hjælp til en sag med skattemyndighederne.