Corporate & Commercial

Fritvalgsleverandør og kommunale afregningspriser – ny dom fra Højesteret

Frit valg af leverandør af velfærdsydelser administreres af kommunerne, som på flere områder skal tilbyde borgerne to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Et område, hvor der er mulighed for såkaldt ”fritvalgsleverandør”, er hjemmehjælpsydelser, jf. servicelovens § 91.

For at sikre lige konkurrence mellem en kommunal og privat leverandør, skal afregningsprisen fastsættes på markedsvilkår, hvis leverandørens pris ikke fastsættes efter priskonkurrence (godkendelsesordning). Afregningsprisen fastsættes i så fald på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende ydelse.

Spørgsmålet er, hvilke muligheder leverandøren har for at få efterbetaling eller på anden vis blive kompenseret for en afregningspris, der ikke er i overensstemmelse med servicelovens beregningsregler. Højesteret har i dom af 7. november 2022 taget stilling til kommunens forpligtelser ved beregningen afregningsprisen ved hjemmehjælpsydelser og en privat leverandørs krav om yderligere betaling efter at have leveret til en afregningspris, som efterfølgende fastslås at have været for lav. 

Sagen, som Højesteret har taget stilling til, angik, om Brønderslev Kommunes afregningspriser for levering af hjemmehjælpsydelser i årene 2016-2020 var fastsat for lavt, og i givet fald om den private leverandør, Blæksprutten ApS, havde krav på yderligere betaling. Blæksprutten ApS var blevet honoreret efter den fastsatte afregningspris i henhold til kontrakt med kommunen. Blæksprutten ApS fremsatte krav om betaling af yderligere 22,5 mio. kr.

Vestre Landsrets dom

Vestre Landsret nåede frem til, at Brønderslev Kommune i årene 2016-2020 ikke havde fastsat priserne til den private leverandør på en måde, der afspejlede de omkostninger, der er forbundet med at levere ydelserne for den kommunale leverandør. Landsretten fandt på den baggrund, at Blæksprutten ApS kunne rejse krav imod Brønderslev Kommune baseret på, at afregningsprisen ikke var i overensstemmelse med lovgrundlaget og dermed kontrakten.

Selvom en tidligere bestemmelse i serviceloven om leverandørens ret til efterbetaling ved fejl i afregningsprisen var ophævet, havde Blæksprutten ApS dermed ifølge landsretten et krav mod kommunen i henhold til kontrakten på differencen mellem de priser, som virksomheden blev afregnet med, og de priser, som virksomheden skulle have leveret til, hvis afregningsprisen havde været fastsat korrekt.

Der forelå ikke beregninger af den korrekte prisfastsættelse for landsretten, som herefter fastsatte kravet skønsmæssigt til 5 mio. kr., som Brønderslev Kommune blev dømt til at betale til Blæksprutten ApS.

Højesterets dom – kommunen havde begået ansvarspådragende fejl ved fastsættelse af afregningsprisen

Højesteret prøvede ligesom landsretten, om Brønderslev Kommunes afregningspris var fastsat for lavt, og i givet fald om Blæksprutten ApS havde krav på yderligere betaling. Højesteret vurderede imidlertid kommunens forpligtelser og leverandørens mulighed for kompensation væsentligt anderledes end landsretten.

Højesteret udtalte, at bestemmelsen om kommunens pligt til efterbetaling i tilfælde, hvor afregningsprisen efterfølgende viser sig at være fastsat for lavt, blev ophævet i 2013, inden kontrakten mellem Brønderslev Kommune og Blæksprutten ApS blev indgået. Alene den omstændighed, at afregningsprisen efterfølgende viser sig at være fastsat for lavt, giver derfor ikke leverandøren et krav på efterbetaling.

Spørgsmålet om, hvorvidt en privat leverandør har krav på yderligere betaling i den situation, hvor afregningsprisen er fastsat for lavt, skal derfor bedømmes efter dansk rets almindelige erstatningsregel (culpareglen), og et ansvar for kommunen forudsætter, at der er begået klare fejl af en vis grovhed.

Højesteret fandt ligesom landsretten, at afregningspriserne var fastsat for lavt, og at kommunen havde begået fejl. 

Fejlene bestod dels i, at der i omkostningskalkulationen for afregningsprisen for 2020 manglende inddragelse af udgifter, som var medtaget i timeopgørelsen ved beregningen. Højesterets flertal på fire ud af syv dommere fandt, at det udgjorde en klar fejl af sådan en grovhed, at kommunen havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med prisfastsættelsen for år 2020.

Vedrørende afregningspriserne fra 2016-2019 fandt Højesterets flertal, at formålet med servicelovens bestemmelse om frit valg fører til, at kommunen har pligt til at foretage efterberegning (og ikke blot pris- og løntalsfremskrivning) af afregningspriserne, hvis kommunen bliver eller burde være blevet bekendt med omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med de fastsætte afregningspriser. På baggrund af en analyse, som kommunen havde fået lavet af PWC, fandt Højesterets flertal, at Brønderslev Kommune burde have foretaget efterberegning af afregningspriserne med virkning for 2019, og at den manglende efterberegning var en ansvarspådragende fejl.

Uanset at flertallet fandt, at kommunen havde begået ansvarspådragende fejl ved fastsættelsen af afregningspriserne for 2019 og 2020, blev kommunen dog frifundet med den begrundelse, at Blæksprutten ApS samlet set ikke godtgjort at have lidt et tab, da virksomheden af andre grunde fik en overbetaling i forbindelse med afregningen.

Sammenfatning af kommuners forpligtelser og ansvar ved afregning af fritvalgsleverandører

Højesteret fastslår meget klart, at fritvalgsleverandøren ikke uden videre har et krav mod kommunen ved en efterfølgende konstatering af for lave afregningspriser, selvom den private leverandør i henhold til kontrakten skal afregnes med en pris (markedsprisen), der skal fastsættes efter bestemte principper.

Et krav fra leverandøren begrundet i en for lav afregningspris skal bedømmes som et erstatningskrav og forudsætter, at kommunen ved fastlæggelsen af afregningspriserne har begået klare fejl af en vis grovhed. Det er i tråd med den ansvarsbedømmelse, som domstolene i almindelighed laver, når det skal fastslås om fejl begået af offentlige myndigheder udløser et erstatningskrav.

Samlet set anlægger Højesteret ikke en streng bedømmelse af kommunens ansvar, da Højesteret fremhæver – og til kommunens fordel lægger vægt på – at beregningen af afregningsprisen er en kompliceret opgave, og at lovgivningen ikke kræver, at kommunen anvender en bestemt metode. Højesteret når i den forbindelse frem til, at omkostningsopgørelsen og -fordelingen i en vis udstrækning vil være baseret på et skøn, som kommunen har et vist rum for at udøve.

Læs Højesteret dom her

Vi har erfaring med at bistå både kommuner, andre offentlige myndigheder og private virksomheder i tvister om myndigheders sagsbehandling og anden offentlig virksomhed. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller behov for bistand til den type sager.