Corporate & Commercial

Flere virksomheder forpligtes til at etablere whistleblowerordninger

Danmark fremrykker etableringsfristen for statslige enheder

I medfør af EU’s whistleblowerdirektiv vedtaget i oktober 2019 bliver det fra november 2021 lovpligtigt for alle virksomheder med 50 eller flere ansatte at etablere en whistleblowerordning. Er man som virksomhed allerede forpligtet til at etablere en whistleblowerordning efter anden lovgivning, gælder denne nedre grænse dog ikke. Efter hvidvasklovens § 35 er bl.a. advokater, revisorer, bogholdere og ejendomsmæglere allerede forpligtet til at have en whistleblowerordning, ligesom finansielle virksomheder er det efter lov om finansiel virksomhed §§ 75a og 75b.

Medlemsstaterne har indtil december 2021 at implementere direktivet. Da direktivet er et minimumsdirektiv, kan Danmark dog frit indføre strengere bestemmelser. Senest har Justitsministeriet fremrykket fristen for statens juridiske enheder til november 2020, og det kan ikke udelukkes, at en lignende fremrykning vil blive vedtaget for private virksomheder.

Direktivets formål

Formålet med whistleblowerdirektivet er at garantere fælles minimumsstandarder, der sikrer beskyttelse af whistleblowere samt effektiv håndhævelse af overtrædelser.

En whistleblowerordning giver personer mulighed for anonymt at indberette oplysninger om kritisable forhold gennem en uafhængig og fortrolig kanal.  I medfør af whistleblowerdirektivet kan der indberettes om overtrædelser af bl.a. lovgivning vedrørende offentlige udbud, finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, miljøbeskyttelse, produktsikkerhed, forbruger- og databeskyttelse, folkesundhed samt konkurrenceret og statsstøtte. Direktivets anvendelsesområde er derfor væsentlig mere omfattende end tidligere.

Andre formål med whistleblowerordninger

Efteråret 2020 har i Danmark ikke blot budt på anden bølge af COVID-19 men også anden bølge af #metoo, hvor både politikere og ledende medarbejdere har måttet forlade deres stillinger efter at være beskyldt for seksuelle krænkelser. Mange krænkelser har ligget mange år tilbage.

Foruden de lovbestemte overtrædelser, som følger af direktiverne, kunne alle virksomheder formentlig drage nytte af en kanal, hvor ledelsen kan blive gjort opmærksom på forhold, der strider mod virksomhedens og omgivelsernes opfattelse af ”god selskabsledelse”, herunder krænkelser af enhver art. Uanset at mange virksomheder vil påstå, at de er bekendt med sådanne forhold gennem deres nære forhold til medarbejderne, så er der meget, der tyder på, at det i nogle virksomheder er svært at trænge igennem blandt andet mange års virksomhedskultur og blive behandlet alvorligt, når man ser en opførsel, der udefra bedømt er forkert.

Etablering og drift af jeres whistleblowerordning

Vi anbefaler, at virksomheder med over 50 ansatte begynder at overveje etablering af en whistleblowerordning. Vi anbefaler også, at det overvejes at etablere en ordning, uanset man er færre end 50 ansatte. KLAR har erfaring med etablering og drift af whistleblowerordninger. Skal du til at etablere en whistleblowerordning, eller har spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at kontakte advokat Casper Hauberg Grønnegaard eller advokat Julie Løvenkrands.