Commercial Real Estate

Byudviklingsprojekt – kommunes erhvervelse og ombygning af nedlagt industriejendom

I en ny udtalelse har Ankestyrelsen udtalt sig om rammerne for en kommunes erhvervelse og ombygning af en tidligere erhvervsejendom som en del af et byudviklingsprojekt, hvor dele af bygningen skal udlejes til private erhvervsaktører.

Kommunens vision for byudviklingsprojektet

Udtalelsen vedrører Faaborg-Midtfyn Kommune, som erhvervede Tulip-bygningen på Slagterigrunden i Faaborg som et led i kommunens vision om at skabe sammenhæng mellem bymidten og havneområdet i Faaborg. Bygningen skal efter et udviklet koncept omdannes til et multifunktionelt opholds- og mødested i form af et ”fødevarefællesskab” med både kommunale og private aktiviteter. Der skal i bygningen være kommunalt drevne arealer og aktiviteter, eksempelvis scene- og eventfaciliteter og evt. bibliotek eller anden kommunal kulturinstitution. Der er derudover planer om at udleje en del af bygningen (ca. 30 %) til private virksomheder inden for fødevarebranchen samt at udleje et areal  til private virksomheder som kontorfællesskab.         

Realiseringen af projektet vil kræve en ombygning og modernisering i størrelsesordenen 80 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. kr. er ombygningsarbejder relateret til erhvervslejemålene. Kommunen satser på at finde medfinansiering fra private investorer. Kommunens omkostninger for så vidt angår erhvervslejemålene er til renovering af tag, facader, fremføring af installationer og etablering af fællesarealer. Øvrige arbejder til indretning mv. af erhvervslejemålene bekostes af de enkelte lejere.

Kommunen vil forestå ombygningen og konceptudviklingen og anser det ikke for realistisk, at en kommerciel aktør vil overtage bygningen og drive og bekoste udviklingen af konceptet og udviklingsplanen, som kommunen ønsker, at bygningen skal være en del af. Kommunen ønsker derfor at bevare ejerskabet som en del af den langsigtede styring af byudviklingsprojektet og vil leje erhvervslejemålene ud på markedsvilkår.

Byudvikling og kommunalfuldmagten

Det er en lovlig kommunal interesse og dermed inden for kommunalfuldmagtens grænser, at kommuner deltager i opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur, som har et kulturelt og turismemæssigt formål. Et generelt velfungerende erhvervsliv er også et lovligt kommunalt formål, og det samme er byplan – og byudviklingsmæssige forhold.

Det er derimod som udgangspunkt ikke en lovlig kommunal aktivitet at erhverve fast ejendom, medmindre det er til brug for varetagelse af lovlige kommunale aktiviteter, og udlejning til private er ikke en lovlig kommunal aktivitet. De kommunale tilsynsmyndigheder accepterer dog, at en kommune under visse betingelser kan udleje ledige lokaler på markedsvilkår (overskudskapacitet).

Ankestyrelsen har som tilsynsmyndighed vurderet, at Faaborg-Midtfyns Kommunes erhvervelse af Tulip-bygningen er lovlig og dermed inden for rammerne af kommunalfuldmagten, da formålet er en lovlig kommunal interesse i byudvikling. Kommunen kan ifølge Ankestyrelsen også lovligt renovere og ombygge de ca. 30 % af bygningen og udleje til private erhvervsaktører. Det begrundes med, at kommunen har en særlig – og lovlig – interesse i at bevare ejerskabet til hele bygningen, selvom den delvist udlejes til private aktiviteter, da det er et led i at sikre, at bygningen får den ønskede nøglerolle i byudviklingen. Det udgør derfor ikke ulovlig støtte, at kommunen afholder udgifter til renovering af den del af bygningen, som skal udlejes, hvis kommunen opkræver markedsleje for erhvervslejemålene.   

Det er væsentligt, at Ankestyrelsen samtidig understreger, at kommunen ikke kan opføre egentligt nybyggeri med henblik på udlejning .

Du kan læse hele Ankestyrelsens udtalelse her.

Hos KLAR Advokater har vi erfaring med byudviklingsprojekter og med kommuners deltagelse i projekter. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.