Commercial Real Estate

Ændring af værdiansættelsesprincipper i andelsboligslovens § 5, stk. 2.

– gyldighedsperiode for valuarvurderinger forlænges samt ny mulighed for værdiansættelse efter nettoprisregulering af offentlige vurderinger.

Det kan være af stor betydning for en andelsboligforening, hvor meget dens ejendomme værdiansættes til. Der findes efter andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra a-c, tre værdiansættelsesprincipper til at beregne andelsboligforeningens ejendoms maksimalpris. En ny lov ændrer på to af værdiansættelsesprincipperne.

Forlængelse af valuarvurderings gyldighedsperiode

Efter andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra b, har en andelsboligforening mulighed for at få vurderet den ”kontante handelsværdi som udlejningsejendom” på grundlag af en vurdering fra en valuar. Efter gældende ret må valuarvurderingen ikke være ældre end 18 måneder.  

Gyldighedsperioden for valuarvurderingen af andelsboligforeningens ejendomme forlænges nu fra 18 til 42 måneder. Dette er resultatet af en afvejning af to modsatrettede hensyn.

På den ene side er hensynet til at begrænse andelsboligforeningens merudgifter, hvorfor gyldighedsperioden må have en vis tidsmæssig varighed, og på den anden side hensynet til at have en retvisende markedsværdi af en andelsboligsforenings ejendomme. Videre er der også taget hensyn til, at gyldighedsperioden ikke bliver så lang, at valuarer i effekt fratages deres marked.

Nettoprisregulering af offentlige ejendomsvurderinger

Efter andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra c, anvendes ”den senest ansatte ejendomsværdi” med reguleringer efter den tidligere gældende § 3a i ejendomsvurderingsloven. Problemet herved er, at andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra c, ikke er blevet konsekvensændret som følge af ophævelsen af ejendomsvurderingslovens § 3 a.

Lovændringen indebærer videre, at der introduceres et nyt værdiansættelsesprincip i andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra c. Værdiansættelsesprincippet § 5, stk. 2, litra c, vil fremover være en nettoprisregulering af offentlige ejendomsvurderinger. For de fleste andelsboligforeningers tilfælde, vil den offentlige ejendomsvurdering være fra 2012 som følge af, at de offentlige ejendomsvurderinger blev suspenderet i 2013. 

Dette nye værdiansættelsesprincip vil således være et gratis alternativ til valuarvurderingen. Videre vil nettoprisreguleringen af de offentlige ejendomsvurderinger være et godt alternativ til de nuværende ejendomsvurderinger, fordi man får indregnet inflationen i værdien. Hermed medvirkes, at de offentlige ejendomsvurderinger fra 2012 noget mere præcise.

Tip til fremtiden

Vi opfordrer jer til at gøre jer bekendt med, at der er nogle forskellige modeller til at beregne en andelsboligforenings ejendoms maksimalpris. Hvis I er i tvivl om fordelene og ulemperne ved de forskellige værdiansættelsesprincipper, er I meget velkomne til at kontakte KLAR Advokater.