Privatlivspolitik

Formålet med politikken

KLAR Advokater P/S (”KLAR”) behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, når du etablerer et klientforhold hos os, og vi leverer rådgivning, eller hvis du på anden måde kommer i kontakt med os, f.eks. som part eller vidne i en sag, hvor en af vores klienter er involveret samt hvis du besøger vores hjemmeside eller ansøger om et job hos os. 
 

Vi skal som udgangspunkt sikre, at du informeres, hvis vi behandler dine personoplysninger. I visse tilfælde er vi dog forhindrede i at iagttage denne oplysningspligt. Det er navnlig aktuelt i de tilfælde, hvor vi er underlagt regler om tavshedspligt, eller andre interesser taler afgørende imod at orientere dig. 
 

Denne privatlivspolitik indeholder information om KLARs behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.


 

Dataansvarlig


Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos KLAR er:
 

KLAR Advokater P/S
CVR: 32 28 22 88
Indiakaj 12
DK-2100 København Ø
 

Vi kan kontaktes vedrørende databeskyttelsesspørgsmål på:
 

Telefon: +45 7228 9100
E-mail: ngj@klaradvokater.dk


 

Behandling af personoplysninger


Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i skemaet herunder:
 

Formål

Registrerede

Kategorier af personoplysninger

Behandlingsgrundlag

Kilde

Tidsrum for behandling

Varetage klientforholdet, herunder klient- og sagsoprettelse, levere rådgivning, fakturere, kvalitetsstyre og –kontrollere.

Klienter, herunder medarbejdere hos klienter.

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftaler med vores klienter eller gennemføre foranstaltninger på klienternes anmodning forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage klientforholdene, opfylde aftalerne med vores klienter, administrere og udvikle vores forretning og rådgivning, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som benyttes som led i varetagelsen af forholdet til vores klienter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 

Klienter, herunder medarbejdere hos klienter.

11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Gennemføre hvidvaskprocedure.

Klienter, herunder ejere og daglige ledelse.

Almindelige personoplysninger, der fremgår af f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis herunder navn, adresse, fødested, nationalitet og cpr-nr. Vi gemmer en kopi af de foreviste legitimationsdokumenter, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Vi behandler personoplysningerne som påkrævet i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som KLAR er underlagt. Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, jf. § 10, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som KLAR er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1.
 

Klienter, herunder ejere og daglige ledelse samt medarbejdere hos klienter.

5 år, regnet fra klientforholdets ophør eller afslutning af den enkelte sag, medmindre særlige forhold, betinger en længere opbevaringsperiode.

Levere juridisk rådgivning.

Klienter, parter, samarbejdspartnere, vidner og medarbejdere hos disse.

Almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, e-mailadresse, telefonnr. og hvis der er et konkret behov herfor også cpr-nr.

Eventuelle følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Som udgangspunkt ønsker vi dog ikke at modtage følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Såfremt disse modtages, sletter vi dem med det samme, hvis vi ikke har et sagligt formål med at behandle dem.

Vi behandler almindelige personoplysninger om vores klienter, som er nødvendige for at kunne opfylde aftaler med vores klienter og levere vores rådgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 

Vi behandler almindelige personoplysninger om modparter, klienters og modparters medarbejdere og vidner, såfremt det er nødvendigt for, at vores klienter og KLAR kan forfølge legitime interesser i at kunne varetage klienternes interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 

Vi behandler og videregiver cpr-nr. til offentlige myndigheder, herunder til brug for at foretage registreringer på vegne af klienter på virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, som påkrævet for entydigt identifikation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 3.
 

Såfremt vi behandler følsomme personoplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser om klienter, modparter, klienters og modparters medarbejdere, sker behandling alene, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 

Klienter, parter, vidner, samarbejdspartnere samt disses rådgivere eller medarbejdere, samt i øvrigt fra offentligt tilgængelige kilder.

11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Administration af besøgende på klaradvokater.dk.

Besøgende på klaradvokater.dk.

Almindelige personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med den besøgendes forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan læse mere om KLARs brug af cookies i vores cookiepolitik.
 

Den besøgende.

Du kan læse mere om den enkelte cookies varighed i vores cookiepolitik.

Rekruttering.

Ansøgeren.

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, uddannelsesmæssige baggrund, erhvervserfaring og andre personoplysninger ansøgeren afgiver, samt referencer.
 

Oplysninger om strafbare forhold, herunder straffeattest.

Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at KLAR kan forfølge legitime interesser i at kunne rekruttere ansøgere til stillinger hos KLAR, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 

Vi behandler endvidere personoplysningerne, som er nødvendige for at kunne opfylde en aftale med ansøgeren eller for at gennemføre foranstaltninger, på ansøgerens anmodning forud for indgåelse af en aftale, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 

Vi behandler personoplysninger som indhentes via reference, hvis ansøgeren har givet sit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 

Vi behandler oplysninger om straffeattest, såfremt det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse i at sikre, at ansøgeren kan varetage den stilling hos KLAR, som skal besættes, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Dette gør sig f.eks. gældende i forbindelse med KLARs overholdelse af hvidvasklovgivningen.
 

Ansøgeren og hos evt. referencer (hvis du har givet dit samtykke) samt oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige.

6 måneder efter, at ansøgeren har modtaget afslag på sin ansøgning, medmindre ansøgeren har samtykket til en længere opbevaringsperiode.

Kurser, netværk og lignende arrangementer hos KLAR.Relationer.Almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, e-mail, telefonnummer og organisation.

Behandling af personoplysning i forbindelse med tilmelding til kurser, netværk og lignende arrangementer hos KLAR sker for, at vi kan holde kontakt med dig og opfylde aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen sker tillige for, at vi kan evaluere kurset eller arrangementet og derved på baggrund af en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Relationen selv eller relationens arbejdsgiver.

For så vidt angår vores kurser, netværk og lignende arrangementer, vil behandlingen af personoplysninger fortsætte, så længe det er nødvendigt for at gennemføre og evaluere det enkelte kursus, netværk eller arrangement samt så vi kan invitere relationen til lignende i fremtiden.
 

Markedsføringsmæssige tiltag, herunder udsendelse af nyhedsbreve, invitationer til diverse arrangementer og andre direkte henvendelser.

Relationer.

Almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, e-mail, telefonnummer og organisation.

Hvis vi tidligere har haft kontakt med dig på den ene eller anden måde, vurderer vi, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan fastholde vores relation og markedsføre vores ydelser samt for at sørge for, at vores henvendelser til dig er så relevante som muligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f.
 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding af vores nyhedsbrev sker på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra a.
 

Relationen selv eller fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. LinkedIn, Facebook eller relationens organisations hjemmeside.

Indtil relationen selv frabeder sig, at vi henvender os.

For så vidt angår vores nyhedsbreve, vil behandlingen fortsætte indtil relationen tilbagekalder sit samtykke.


 

Videregivelse og overladelse


KLAR er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter.
 

Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at kunne modtage rådgivning fra andre professionelle rådgivere. Herudover videregiver vi personoplysninger til domstolene eller klienter og modparter, såfremt det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 

Vi benytter endvidere eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. KLAR indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af KLAR, for at sikre den nødvendige sikkerhed hos vores eksterne leverandører.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en klient, modpart eller domstol.


 

Behandlingssikkerhed


Som advokatkontor er vi forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores klienters og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger. KLAR prioriterer klientfortrolighed og informationssikkerhed højt, og vi er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af personoplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse af såvel klientoplysninger, personoplysninger som andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og efterlevelse af vores politikker.


 

Dine rettigheder som registreret


Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog blive begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder eller være i strid med vores tavshedspligt som advokater.


Tilbagekaldelse samtykke

I det omfang, vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.
 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information og markedsføringsmateriale fra KLAR, kan du let framelde dig ved at besvare en af de modtagne mails med ”frameld markedsføring” eller for så vidt angår vores nyhedsbrev ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i det senest modtagne nyhedsbrev.


Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om KLAR behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.


Ret til berigtigelse

Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.


Ret til sletning

Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, KLAR behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.


Ret til begrænsning af behandling

Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af KLAR. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.


Ret til at transmittere personoplysninger (”dataportabilitet”)

Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.


Ret til at gøre indsigelse mod KLARs behandling

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.


 

Ændringer i denne privatlivspolitik

Gennemsigtighed er et løbende ansvar, og vi opdaterer derfor løbende vores databeskyttelsespolitik. Privatlivspolitikken er senest opdateret den 24. august 2018.Kontakt og klage


Hvis du ønsker at klage over KLARs behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til ngj@klaradvokater.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.
 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet:
 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


 

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.