Forretningsbetingelser

KLAR Advokaters forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt. Forretningsbetingelserne kan downloades her.

1. Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra en klient undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

KLAR Advokater er – som alle andre advokatfirmaer – underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter samt klienter, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Klienter skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis klienten er et selskab. KLAR Advokater fremsender ved klientforholdets start et brev til klienten med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger.

2. Fortrolighed

Alle medarbejdere hos KLAR Advokater er underlagt tavshedspligt. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, vi modtager fra klienter, med fuld fortrolighed.

3. Insiderhandel

Alle medarbejdere hos KLAR Advokater er omfattet af vores interne insiderregler, som skal forhindre insiderhandel, og som indebærer forbud mod enhver videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

4. Honorar og fakturering

Inden vi udfører en opgave for en klient, giver vi gerne en pris på udførelsen af opgaven. I mindre sager, hvor det er muligt at forudse sagens gang, kan vi ofte give en samlet pris på hele opgaven. I større sager kan dette sjældent lade sig gøre. I stedet prisfastsætter vi her gerne overskuelige delopgaver, inden vi udfører dem. I større opgaver orienterer vi desuden løbende klienten om vores tidsforbrug.

 

Vores priser er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid vi bruger på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved prisfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi, og omfanget af påkrævet specialviden.

Vores timepriser, der benyttes ved afregning efter medgået tid, kan til enhver tid findes på vores hjemmeside på følgende adresse: http://www.klaradvokater.dk/Priser.53.aspx

Vi afregner månedsvist og ved sagens afslutning. Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato.

Ved udlæg og andre omkostninger beder vi som udgangspunkt om forudbetaling. I visse typer sager anmoder vi også om forudbetaling af vores anslåede honorar. Vi afregner som udgangspunkt transporttid med 50% af den relevante timesats medmindre der udføres arbejde for klienter undervejs eller i øvrigt er truffet andre aftaler.

5. Immaterielle rettigheder

Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som KLAR Advokater frembringer, tilhører som udgangspunkt KLAR Advokater, medmindre andet er aftalt med klienten.

6. Ansvar og ansvarsbegrænsning

KLAR Advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret. Vores rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og bør ikke uden vores udtrykkelige samtykke anvendes til andet formål.

Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores klienter efter dansk rets almindelige regler.

Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til DKK 10 millioner. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

 

Klienten kan alene rette krav mod KLAR Advokater P/S og således ikke mod den enkelte partner eller andre medarbejdere.

7. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og KLAR Advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

 

 

KLAR Advokater P/S
Indiakaj 12

DK-2100 København Ø
CVR nr. 32 28 22 88

 

Tlf.: + 45 72 28 91 00
Fax: +45 72 28 91 91
Email: klar@klaradvokater.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.